mércores, 6 de xuño de 2018

Iniciativa Xove 2018A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2018, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.
A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma, a través de proxectos integrais e específicos de actuación.
Áreas de atención prioritaria:
a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación.
c) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da xuventude na súa comunidade e na súa contorna.
d) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
e) Creación de espazos para a comunicación e novas tecnoloxías.
f) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución, desde o asociacionismo ou desde os grupos informais.
g) Conservación do ambiente e do patrimonio cultural e natural, así como a súa posta en valor.
h) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
i) Dinamización da lingua galega entre a mocidade
Destinatarios/as:
a) Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa xuvenil.
b) As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións que as conforman.
Requisitos:
- As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
- Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozos/as con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos no momento de presentar a solicitude, debidamente identificados/as, e un/unha deles/as asumirá o papel de representante único do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario/a, lle corresponden ao grupo. Así mesmo, será necesario que o grupo teña unha denominación que o identifique. As persoas que o compoñan deberán de estar empadroadas nalgún dos municipios pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia.
O incumprimento por parte de calquera das persoas membros do grupo do requisito da idade ou do empadroamento suporá a non admisión a trámite da solicitude.
Non se admitirá que a mesma persoa forme parte ou pertenza a outro grupo ou asociación, de ámbito autonómico ou provincial, solicitante destas axudas.
Proxectos:
Os proxectos deberán levarse a cabo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Só se poderá presentar un proxecto por solicitante e o seu orzamento total non poderá ser superior a 5.000 €.
Considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza do proxecto presentado, resulten estritamente necesarios para levalo a cabo e financien actividades realizadas desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2018.
Neste enlace podedes ver proxectos subvencionados en edicións anteriores: http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de xuño de 2018.
Pódese tramitar en https://sede.xunta.es no procedemento BS306B.
Máis información no DOG do 16 de maio de 2018 e en http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove

luns, 4 de xuño de 2018

Axudas a entidades sen ánimo de lucro para a contratación de persoas mozas


A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro
Requisitos
Entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) na data de publicación da presente convocatoria, que establezan accións específicas para a inserción das persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, maiores, familia, infancia, menores ou mulleres, de conformidade coa área de actuación recollida no RUEPSS
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xuño de 2018.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemente TR352C
Máis información no DOG do 15 de maio de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

domingo, 3 de xuño de 2018

Programa de Axentes Mozos en Educación para a Saúde (PAJEPS 2018)

Desde a Fundación de Educación para a Saúde (FUNDAEPS), presentan novamente o Programa de Axentes Mozos en Educación para a Saúde (PAJEPS 2018) que leva 23 anos formando á mocidade co obxectivo de que poidan intervir na súa comunidade.
Trátase dun programa organizado por FUNDADEPS e subvencionado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, que ten por obxectivo promocionar hábitos de vida saudables entre a poboación xuvenil a través da formación de mozas.
Os requisitos que se deben cumprir para participar son:
- Mocidade entre 18 e 30 anos.
- Que residan en España.
- Que sexan presentados ou avalados por calquera organismo ou entidade de carácter público ou privado.
Durante unha semana de convivencia (16 a 20 Xullo) realízase a formación para ser Axente de Saúde nos seguintes temas:
- Educación para a Saúde.                            
- Metodoloxía de Intervención en  EpS.
- Técnicas de Intervención en  EpS.          
- Técnicas de comunicación.
- Educación Ambiental.                    
- Educación Afectivo-Sexual.
- Prevención de Adiccións.                     
- Nutrición e Alimentación.
- Actividade Física.                                         
- Recursos  Psicoemocionales en EpS.
- Recursos Sociais en EpS.
Unha vez finalizado o curso, os participantes dispoñen de 5 meses para realizar intervencións en organismos ou entidades da súa comunidade. Posteriormente conseguen Un diploma de Axente de Saúde que certifica o total de horas de formación recibidas (25 h) máis as horas de intervención que realizasen recoñecido por FUNDADEPS.
Para participar os/ as interesados/ as deben:
1. Cumprimentar a ficha de adhesión (necesita o selo e/ou firma do organismo ou entidade que lle avala).
2. Enviar a ficha de adhesión selada e un CV con fotografía. Poden facelo por e-mail: agentesdesalud@fundadeps.org  ou á dirección postal:
Programa  PAJEPS,  FUNDADEPS, Hospital Clínico San Carlos,  C/ Prof. Martín Lagos s/n. Servizo de Medicina Preventiva 3ª Norte 28040 Madrid. (Poñendo  Att: Irene Ramos).
3. Unha vez recibida toda a información forman parte da lista de preinscricións. Posteriormente realizarase unha selección, se resulta seleccionado/a recibirán un e-mail confirmando a súa asistencia en  PAJEPS 2018.
Lugar:  Colexio Gredos San Diego Buitrago. Avda. de Madrid 16.  Buitrago de Lozoya (Madrid)
Data:  Do 16 ao 20 de Xullo
Cota a pagar:  65 € (inclúe: transporte, aloxamento, formación e certificación).
Máis información en https://www.fundadeps.org/Actividad.asp?codactividad=97
A través das redes sociais (FACEBOOK: Agentes de Salud, FUNDADEPS).
e-mail agentesdesalud@fundadeps.org
Teléfonos: 91 330 3422 y 91 330 3705

xoves, 3 de maio de 2018


Charla sobre a intelixencia artificial en Carballo

02 Mai 2018


  David Domínguez Fondo, Correspondente xuvenil no IES Isidro Parga Pondal de Carballo organiza unha charla sobre a intelixencia artificial coa colaboración e patrocinio de Google.
  Para poder asistir á charla o próximo martes 8 de maio ás 17:30 h, será necesario rexistrarse no seguinte enlace: https://googleioextendedcarballo.app.rsvpify.com/
  Para máis información sobre o evento/charla no seguinte enlace: https://events.google.com/io/

  Campamentos de Verán 2018

  25 Abr 2018
   A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2018
   Servizos ofertados:
   a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a mozo/a.
   b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
   c) Manutención en réxime de pensión completa.
   d) O material necesario para a actividade.
   e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais que por razón da súa discapacidade precisen apoio, disporase de persoal que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
   f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
   g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída, ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.
   A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 15:00 e as 17:00 horas.
   Cando a incorporación aos campamentos e albergues teña lugar fóra de Galicia, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela, ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada.
   Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria as persoas mozas galegas residentes en Galicia. Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.
   Idades: 
   En canto á idade mínima e máxima para participar na Campaña de verán 2018, cómpre destacar o seguinte:
   a) As persoas nacidas no ano 2000 non poderán facer os 18 anos antes da finalización do campamento.
   b) As persoas nacidas no ano 2009 deberán ter feitos os 9 anos ao inicio do campamento.
   Discapacidades:
   As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:
   a) Facer constar a súa condición na epígrafe que figura no seu impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios, se os precisar. 
   b) Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa. 
   c) Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.
   Adxudicación das prazas 
   a) Por adxudicación directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles. 
   b) Por sorteo, por medios informáticos, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles.
   Solicitudes:
   As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos seguintes códigos:
   Solicitude individual:  procedemento BS303A.
   Solicitude múltiple:  procedemento BS303F.
   Prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade:
   procedemento BS303G  para solicitude individual
   procedemento BS303H no caso de solicitude múltiple.
   Prezo:
   Os membros de familia que teñan o título de numerosa terán un desconto do 50% 
   As persoas usuarias do Carné xove gozarán dun desconto do 25%
   Prazo:
   O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ato o 18 de maio de 2018
   Máis información no DOG do 25 de abril de 2018

   xoves, 5 de abril de 2018

   Relación entre o consumo de alcol e outras drogas e o uso problemático da internet en adolescentes   Estudo feito por Sandra Golpe, Patricia Gómez, Teresa Braña, Jesús Varela e Antonio Rial da Universidade de Santiago de Compostela.
   A realización do presente traballo, a partir dunha mostra de 3882 adolescentes españois de entre 12 e 18 anos, permitiu constatar que efectivamente existe unha estreita relación entre o consumo de alcol (medido a través do AUDIT) e outras drogas (medido a través do  CRAFFT e do  CAST) e o uso problemático da internet (medido a través do  EUPI-a).
   Enlace ao estudo publicado na revista Adicciones: http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/959/883

   InterRail   É un pase que permite viaxar nas compañías participantes de 30 países europeos e tránsito marítimo entre Italia e Grecia, segundo as características da modalidade escollida.
   A gama de pases Interrail comprende os Interrail Global Pass e Interrail One Country Pass. Pode ser adquirido e utilizado por persoas con residencia nalgún dos seguintes países: Albania, Alemaña, Andorra, Austria, Bélxica, Bielorrusia, Bosnia- Herzegovina, Bulgaria, Cidade do Vaticano, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, FYR Macedonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Kósovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Irlanda, Romanía, Rusia, San Mariño, Serbia, Suecia, Suíza, Turquía e Ucraína. Tamén pode figurar como residencia uno dos territorios seguintes: Illas Aland, de Finlandia; Illas Feroe, de Dinamarca; Xibraltar, Guernsey, Illa de Man e Xersei, do Reino Unido; Svalbard e Jan Mayen, de Noruega. Os residentes en territorios de ultramar que pertencen a países europeos non poden adquirilo. É persoal e intransferible, polo que é necesario acreditar a identidade e data de nacemento mediante a presentación de D. N.I. ou pasaporte que inclúa unha fotografía.

   Non existe límite de idade para viaxar cun pase  Interrail. Ademais do pase para adultos, existen as seguintes variantes:
   " Youth" destinado a mozos que non teñan cumpridos 28 anos o primeiro día de validez do pase.
   " Senior" destinado a adultos con 60 anos cumpridos o primeiro día de validez do pase.
   “ Child” destinado a nenos entre 4 e 11 anos cumpridos. Este pase é gratuíto cando viaxan acompañados de adultos (limitado a dous nenos por adulto).
   Interrail pode adquirirse en España ata 3 meses antes da data do primeiro día de validez.