venres, 15 de xaneiro de 2021

Xela Arias. Letras galegas 2021

 

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca un concurso para elaborar unha exposición sobre a obra, época e lingua de Xela Arias, a autora homenaxeada en 2021 no Día das Letras Galegas, e/ou sobre a situación sociolingüística no momento en que esta viviu.

Poderán participar os centros docentes de ensino público non universitario dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Concederanse dous premios, un para cada unha das dúas categorías de participación.

Categoría A: educación infantil e primaria

Categoría B: educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial

O centro que elabore a exposición gañadora de cada categoría recibirá un premio en metálico por un importe de 2.000 €.

O profesorado que participe de forma activa na elaboración das exposicións gañadoras recibirá unha certificación de primeiro premio de innovación educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado (30 para a persoa coordinadora).

prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 1 de marzo de 2021.

A solicitude de participación no concurso presentarase exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, mediante o procedemento xenérico PR004A: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A.

Concurso de Historia para xente nova EUSTORY - XIV convocatoria

 Convocatoria da decimocoarta edición do concurso de historia para xente nova EUSTORY, co tema “Traballo e crise”.

Poden participar alumnos nados ou residentes en España, Portugal e calquera estado do continente americano, dos niveis equivalentes a 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA (estudantes de 14 a 21 anos de centros escolares non universitarios). Os traballos poderán presentarse ata o 19 de agosto de 2021.

Podes identificar na túa contorna historias que relacionen traballo e crise, e investigar como lles afectou ás persoas, gremios, comunidades e distintos sectores da economía? Accede ao tema a través dalgún vínculo familiar, penetrándoche nas vidas das persoas e nas historias de empresas da túa contorna, nas súas historias de autoemprego, no seu paso por organizacións públicas ou privadas… Expón a túa investigación accedendo a museos, arquivos, hemerotecas, centros de interpretación, fontes bibliográficas, páxinas web, entrevistas, etc.

Eustory é un concurso de historia con perspectiva local, queremos que investigues e reflexións desde a túa contorna máis próxima.

O formato de presentación de traballo é libre. Podes realizalo de maneira individual ou en grupo, e contar cun titor que che oriente na túa investigación. O xurado valorará o rigor académico, as fontes utilizadas, a presentación e as conclusións.


MÁIS INFORMACIÓN: http://eustory.es/reglamento/


BASES DO CONCURSO EN PDF

Axudas para estudos universitarios por causa sobrevida e por COVID-19

 A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos das persoas solicitantes:
1. Causas sobrevidas no curso académico 2020/21.
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico: orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2020/21. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

2. Causas xurdidas como consecuencia da COVID-19.
Que algún dos sustentadores principais da unidade familiar estean en situación de desemprego, en Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) ou en calquera outra situación que supoña unha merma económica ou laboral como consecuencia directa da COVID-19.

Requisitos en xeral
a) Estar matriculado, no curso académico 2020/21, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.
b) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2021 multiplicada por 1,50.

Prazos:
- Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda , o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 12 de fereiro de 2021.
- Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo. Nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes será o 31 de xullo de 2021

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 12 de xaneiro de 2021 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/portal/

I Concurso A túa Idea Encáixanos


  DosFarma convoca o I Concurso A túa Idea Encáixanos

  O obxecto do concurso é realizar o deseño da caixa de DosFarma, que máis tarde se producirá e será a que DosFarma envíe aos seus clientes.

  Realizaranse dous deseños: a parte frontal e a parte lateral da caixa. Poden ser obras ilustradas, gráficas,  pictográficas… Todas as disciplinas caben no deseño.

  Para a produción do deseño nos distintos formatos, DosFarma poderá adaptar tanto o tamaño, como a cor do deseño. Para elixir a arte final, o xurado terá en conta o valor e a calidade do deseño, así como a creatividade e innovación reflicto do artista.

  Á hora de realizar os deseños é moi importante ter en conta que quedarán rexeitados todos aqueles deseños susceptibles de atentar contra valores éticos, morais, políticos, relixiosos ou, que puidesen ser considerados ilícitos polo xurado.

  Os deseños deberán ser orixinais e que non fosen expostos ao público, tanto fisicamente como vía en liña, nin comercializados con anterioridade ao concurso.

  Todos os interesados en participar no concurso “A túa idea encáixanos” enviarán os seus deseños ao correo: promociones@dosfarma.com indicando no asunto “Concurso A túa Idea Encáixanos” e no corpo da mensaxe: Nome, Apelidos, DNI, teléfono, email, declaración asinada de orixinalidade, así como os do resto de participantes, no caso de que participen en grupo.

  Prazo: Todas as propostas deberán enviarse antes do 23 de xaneiro de 2021

  Todos os deseños deben cumprir as seguintes especificacións:
  - O deseño debe incluír o logotipo de  Dosfarma. O logotipo impreso como mínimo debe ter 165mm de ancho sendo proporcional ao seu tamaño.
  - O deseño debe realizarse seguindo o persoal para descargar (persoal caixa).
  - Arquivo en  CMYK para traballar a 300  ppp.
  - As liñas vermellas determinan o  troquel de corte.
  - Os logotipos de  señalética deben permanecer onde están (non poden incluír deseño).
  - O deseño pode realizarse a dúas tintas ou a todo cor (a empresa resérvase o dereito de adaptalo a dúas tintas se é necesario).
  - Os participantes teñen que enviarnos os seus deseños en formato  vectorizado

  Contémplase un total de seis premios:
  - Premio en metálico de 500€.
  - Vale de 100€ a consumir en www.dosfarma.com
  - Vale de 50€ a consumir en www.dosfarma.com
  - Lote de produtos de www.dosfarma.com
  - Lote de produtos de www.dosfarma.com
  – Lote de produtos de www.dosfarma.com

  venres, 4 de decembro de 2020

  Act Festival 2021

   

  ACT non só é un Festival. Tamén é unha feira de artes escénicas á que acoden programadores de todo o mundo.

  O festival cobre o aloxamento -en habitacións compartidas- para os/as intérpretes e equipo técnico necesario da compañía; os almorzos, comidas e ceas tamén están incluídos na invitación, así como os pases para todas as actividades que se desenvolven durante os 4 días de festival. Estes pases inclúen talleres, charlas e todos os espectáculos programados no mesmo. O festival non se fai cargo dos gastos de transporte, que deberán ser asumidos pola compañía ou institucións contactadas pola mesma.

  Requisitos:
  Artistas emerxentes da escena internacional que contan con traballos escénicos de máximo 30 minutos de duración. O festival aposta por compañías que toman riscos nas súas propostas e por novos formatos e linguaxes escénicas.

  Dotación
  - Premio ACT que consiste en 2.000 € para a produción dun novo proxecto e unha residencia de dúas semanas de duración en Bilbao. Ademais da posibilidade de visitarnos na próxima edición para presentar o resultado do novo traballo.
  - Premio ACT- DURI Corea ao mellor artista emerxente internacional, consistente nunha actuación no Teatro  Duri Dance de  Seúl con todos os gastos cubertos.
  - Residencia Artística  ACT- BAD. 15 días de residencia con aloxamento nun espazo municipal.
  - Dúas mencións sen retribución económica para as categorias que o xurado considere.

  Prazo: ata o 13 de decembro de 2020

  Máis información:  http://bai-bai.net/act/

  Queres escoller a Palabra do ano 2020?

   
  A Real Academia Galega e a Fundación Barrié abren o prazo para propoñer palabras aspirantes a se converter na Palabra do Ano 2020.
  A elección colectiva do termo convócase un ano máis a través do Portal das Palabras, o proxecto impulsado por ambas as entidades para a difusión do léxico galego.

  A proposta de termos, permanecerá aberta ata o domingo 13 de decembro ás 23:59 horas. Posteriormente, do 14 ao 25 de decembro, someteranse a votación telemática os máis significativos e máis repetidos na primeira fase. O luns 28 de decembro darase a coñecer a Palabra do Ano 2020.

  https://portaldaspalabras.gal

  xoves, 19 de novembro de 2020

   

  Plan estratéxico de xuventude de Galicia 2021

  Os mozos e mozas galegos contarán cun novo Plan estratéxico de xuventude dotado de 125 medidas pensadas para e coa xuventude, en seis ámbitos prioritarios de actuación: emprego e emprendemento, rural, talento e creatividade, formación, participación e Xacobeo 2021.

  Na elaboración deste plan se tiveron en conta as prioridades da mocidade a través de encontros provinciais e de cuestionarios de valoración das políticas da Administración autonómica, que supuxeron contar coa opinión de máis dun milleiro de mozos e mozas.


  Entre as novas iniciativas que contempla o Plan estratéxico de xuventude de Galicia 2021, podemos destacar a convocatoria nas vindeiras semanas dunha nova liña de axudas para a obtención do carné de conducir de tipo B (de turismo) e C (de camión), un dos principais requisitos para acceder a un posto de traballo. Estas axudas poderán beneficiar a 1.500 mozas que, neste momento, non estean nin estudando nin traballando.

  Tamén neste eido do emprego, crearase a nova Oficina virtual de Emancipación Xuvenil, que ofrecerá información e asesoramento; e porase en marcha a iniciativa Talento Mozo, que contará, entre outras medidas cunha serie de obradoiros e charlas de xuventude relevante e destacada , así como cos Premios Talento Mozo.

  Por outra banda, e no ámbito da acción voluntaria, o plan consolidará Galicia como a comunidade autónoma de referencia na organización de campos de voluntariado ampliando a oferta durante os meses de verán e poñendo tamén en marcha campos fóra da época estival ademais de levarse a cabo un gran proxecto de voluntariado xuvenil para o Xacobeo 2021.

  O Plan tamén incorpora a posta en marcha dunha estratexia de comunicación máis directa coa mocidade a través do canal de whatsapp e foros de debate territoriais.

  Se queres consultar o documento íntegro do Plan pincha aquí