venres, 8 de febreiro de 2019

TransformArte

A Fundación Caixa Rioxa convoca o XI Certame Transformarte Fundación Caja Rioja, no que poderán participar todos os artistas españois ou residentes en España, sen límites de idade.
Cada artista poderá presentar ao certame un máximo de dúas obras, orixinais e inéditas, non presentadas a outros premios ou concursos nin incluídas en catálogos ou publicacións nin difundidas por calquera medio, as cales non poderán ir asinadas.
O tema e a técnica serán libres e admitiranse todas as tendencias e correntes. As obras presentaranse en formato  tridimensional, o tamaño das obras non excederá os 200 centímetros de alto. A obra deberá estar realizada con materiais reciclados.
Os traballos deberán presentarse baixo pseudónimo, en formato dixital, vía telemática e enviaranse á dirección de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es, que será xestionada exclusivamente pola persoa responsable da secretaría do concurso que non formará parte do Xurado e encargarase de recompilar todas as propostas recibidas eliminando as referencias ao seu autor.
Requisitos
Artistas españois ou residentes en España, sen límites de idade.
Dotación
Establécese un primeiro premio dotado con 900 euros e un segundo premio dotado con 500 euros.
Prazo: ata o 23 de febreiro de 2019

IV Certame de traballos de investigación do Camiño Inglés

O Concello de Oroso convoca o IV Certame de traballos de investigación do Camiño Inglés
Establécense 3 categorías no certame:
- Investigadores
- Peregrinos: Peregrinos maiores de idade
- Menores de 18 anos.
Xunto co solicitude de participación presentarase os traballos que deberán referirse a calquera faceta do Camiño Inglés (histórica, lingüística, xeográfica, botánica, ecolóxica...) tanto en Galicia como noutras partes de España ou noutros países.
Os traballos deberan presentarse nun sobre cerrado que conterá un CD co traballo en dous formatos dixitais (Word e PDF) e unha copia en papel. Quedan exceptuados da presentación en formato dixital os estudantes de primaria e infantil que poderán presentalos escrito a man.
Extensión mínima dos traballos:
Investigadores: 18.000 carácteres
Peregrinos: 5.000 caracteres
Menores de 18 anos: 2.500 carácteres.
Admítense fotos, debuxos e infografías citando a súa procedencia. O Autor ou autores responsabilízase de que no estean suxeitos a dereitos de autor.
Cada autor ou autores poderán presentar cantos traballos desexen.
prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o día 13 de abril de 2019.
Premios
- CATEGORÍA INVESTIGADORES:
Primeiro premio: 1.000 euros
Segundo premio: 500 euros
Terceiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
- CATEGORIA PEREGRINOS:
Primeiro premio: 500 euros
Segundo premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Terceiro premio: Invitación para dúas persoas para coñecer unha semana (sábado e domingo) o
Concello de Oroso con gastos pagados (valoración: ata un máximo de 300 euros). Período de validez
da estancia: 6 meses
- CATEGORIA MENORES DE 18 ANOS:
Primeiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Segundo premio: unha cámara Go pro (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Terceiro premio: un bono para mercar nunha tenda do Concello de Oroso por valor de 50 euros.
Período de válidez do bono: 6 meses
As persoas que resulten premiadas recibirán un diploma acreditativo da súa participación no certame

I Premio Internacional de Ilustración de Edelvives

Mediante esta convocatoria, Grupo  Edelvives pretende impulsar aos ilustradores para desenvolver a súa carreira artística e profesional, contribuír a dar unha maior visibilidade ao seu traballo, así como establecer novas oportunidades de colaboración co Grupo Edelvives.
Para entrar en concurso, cada participante individual ou cada equipo deberá enviar por correo postal, ou entregar en man na dirección indicada, un sobre que conteña:
Unha breve carta de presentación das mostras de ilustración enviadas, dunha extensión máxima de 3000 caracteres con espazos, en español ou en inglés.
Dúas copias en papel de cada un dos seguintes materiais: 
  - 3 ilustracións terminadas, impresas en boa calidade, en formato A3: deberán ser inéditas; poden corresponder a un mesmo estilo ou non. Poden corresponder a unha mesma técnica  ou non. O tema e a técnica son libres. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre bosquexos de tema libre en distintas técnicas ou estilos. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre personaxes. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre primeiros planos faciais de calquera personaxe e que reflictan diferentes expresións. 
Todas as ilustracións poden corresponder a traballos profesionais previos non publicados, a creacións persoais ou ser preparados ad hoc para este concurso.
Un sobre pechado ou plica que garanta o anonimato do participante ou os participantes e que conteña: unha folla na que se indique "Grupo  Edelvives - I Premio Internacional de Ilustración 2019", nome e apelidos, dirección postal e de correo electrónico, teléfono de contacto, así como unha breve recensión biográfica de cada participante. O sobre da plica permanecerá pechado ata o fallo do xurado.
A dirección de envío ou entrega é: 
Grupo  Edelvives
I Premio Internacional de Ilustración 2019 
C/  Xaudaró 25
28034 Madrid
O prazo de admisión estará aberto ata o 22 de abril de 2019.
Requisitos
Poderán optar ao premio, todos os ilustradores de calquera nacionalidade maiores de idade e que á data de peche da convocatoria non superen os 35 anos. A participación poderá ser individual ou en equipo.
Dotación
O premio consistirá na suma de 7.500 euros en concepto de anticipo dos dereitos de autor e a publicación dun libro ilustrado.

Premio Auditorio de Galicia

O Auditorio de Galicia convoca a undécima edición do premio Auditorio de Galicia para artistas residentes ou nacidos en Galicia menores de 40 anos.
REQUISITOS:
Cada artista/colectivo poderá participar cunha soa obra, única ou como serie, realizada en calquera tipo de técnica ou soporte (pintura, escultura, fotografía, vídeo, instalación…). As obras deben ser orixinais e inéditas.
MEDIDAS DAS OBRAS:
- As medidas para pintura e fotografía non poderán exceder dos 250 x 250 cm se é obra única. Se se trata dun díptico ou dunha serie, as medidas máximas serán de 400 cm incluíndo os espazos entre as pezas.
- Non serán admitidas obras protexidas con cristal. Admitiranse as protexidas con metacrilato ou similar.
- As dimensións das esculturas non deberán exceder dun cubo imaxinario de 250 cm de lado nin dos 100 kg de peso.
- No caso das instalacións, non poderán exceder dun cubo imaxinario de 400 x 400 cm de base.
- No caso de obras de videocreación, o artista debe enviar o vídeo orixinal coa documentación. O Auditorio resérvase o dereito de decidir a exhibición dos vídeos en loop.
ENTREGA DAS OBRAS:
Na primeira fase do concurso o xurado seleccionará as obras sobre a documentación que presente a/o artista. Nesta fase NON se achegarán obras ORIXINAIS, a excepción de vídeos.
As/os artistas deben presentar a documentación antes das 14.00 horas do venres 12 de abril de 2019.
O Auditorio de Galicia porase en contacto coas e cos artistas que se seleccionen para indicarlles o período de recepción das obras, que non serán aceptadas nin antes nin despois da data previamente acordada.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Serán avaliados de modo positivo:
- A innovación e a contribución á escena actual da arte.
- A coherencia co discurso conceptual enunciado polo artista.
- Que a obra seleccionada poida ser montada e adaptada aos recursos de que dispón a institución.
PREMIOS:
Os premios serán os seguintes:
- Un primeiro premio dotado con 6.000 euros.
- Un segundo premio de 3.000 euros
- Un terceiro premio de 2.000 euros
Máis información:
- web: www.compostelacultura.gal 
- twitter: @CCultura
- facebook: CompostelaCultura
- teléfono: 981 552 290 
- enderezo electrónico: exposicions@auditoriodegalicia.org

IV Concurso Balbino de Relatos

Técnicas & Gramaxe co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Fundación Xosé Neira Vilas, dos concellos de Vila de Cruces e Boqueixón e mais da Deputación de Pontevedra convocan o III Concurso Balbino de Relatos.
Poderán presentarse textos orixinais, propios e inéditos (relato ou serie de relatos) inspirados na temática do rural galego, do mar e da emigración.
Os textos terán unha extensión mínima de 100.000 caracteres e máxima de 180.000.
O texto enviarase a:
Técnicas e Gramaxe
R/ Santa Olaia, 18
36540 Silleda
ou ao enderezo electrónico concursobalbino@gmail.com
O galardón está dotado con 1500 € e a publicación do traballo gañador por Edicións Fervenza 
prazo de participación estará aberto ata o 29 de xuño de 2019

Concurso de ideas Imagine Europe

O concurso de ideas Imagine Europe convídate a presentar a túa visión de Europa en 2050 nunha breve presentación escrita e gravada en vídeo, relativa a diferentes campos como interacción humana, cambio climático, educación ou democracia. Polo menos 5 participantes gañarán 500 € cada un e serán convidados a un taller internacional con responsables de toma de decisións europeos e responsables de cambios, sendo os gastos de viaxe, aloxamento e manutención cubertos durante o mesmo.
Data límite para participar: 28 de febreiro de 2019.

V Premio de Narración Breve da UNED

UNED de  Mérida  convoca o V Premio de Narración Breve, iniciativa dirixida ao público en xeral.
1. A participación neste premio está aberta a calquera persoa, pertenza ou non á comunidade universitaria da UNED.
2. Admitirase un único orixinal por autor ou autora.
3. As obras axustaranse ao concepto comunmente aceptado de “relato”, serán orixinais e inéditas, estarán escritas en lingua castelá e non deberán ser premiadas en outros certames, nin estar suxeitas a compromisos editoriais, nin corresponder a  autores falecidos con anterioridade ao anuncio desta convocatoria.
4. Os orixinais, de temática libre, deberán ter unha extensión non inferior a cinco  páxinas nin superior a dez. Os relatos presentaranse  mecanografiados a dobre espazo e paxinados, en letra tipo Estafes New Roman e corpo 12. 
A súa presentación  será preferiblemente en formato dixital (ficheiro tipo “.doc” ou “.pdf” gravado en CD- ROM ou dispositivo USB). En caso de non dispoñer destes medios, enviarase o relato impreso a unha soa cara por quintuplicado. Non se aceptará a presentación a través de correo electrónico.
5. A obra deberá ir precedida dunha portada onde se inclúa título de relato e seudónimo.
6. Á obra, xa sexa en formato dixital ou impreso, achegarase un sobre pechado, en cuxo interior deben figurar título da obra e pseudónimo, cos seguintes datos:
- Nome e apelidos do autor/a, dirección de e-mail, dirección postal, teléfono de contacto
- Número de DNI, Pasaporte ou calquera outro documento oficial identificativo
Os traballos remitiranse por correo postal á Biblioteca do Centro Asociado da UNED en Mérida, sita en R/ Moreno de Vargas, número 10, 1ª planta, especificando no envío “Premio de Narración Breve”.
O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 30 de abril de 2019
Establécense os seguintes premios:
- Un primeiro premio de 500 euros.
- Dous  accesit consistentes en dous premios de 100 euros cada un