venres, 8 de febreiro de 2019

TransformArte

A Fundación Caixa Rioxa convoca o XI Certame Transformarte Fundación Caja Rioja, no que poderán participar todos os artistas españois ou residentes en España, sen límites de idade.
Cada artista poderá presentar ao certame un máximo de dúas obras, orixinais e inéditas, non presentadas a outros premios ou concursos nin incluídas en catálogos ou publicacións nin difundidas por calquera medio, as cales non poderán ir asinadas.
O tema e a técnica serán libres e admitiranse todas as tendencias e correntes. As obras presentaranse en formato  tridimensional, o tamaño das obras non excederá os 200 centímetros de alto. A obra deberá estar realizada con materiais reciclados.
Os traballos deberán presentarse baixo pseudónimo, en formato dixital, vía telemática e enviaranse á dirección de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es, que será xestionada exclusivamente pola persoa responsable da secretaría do concurso que non formará parte do Xurado e encargarase de recompilar todas as propostas recibidas eliminando as referencias ao seu autor.
Requisitos
Artistas españois ou residentes en España, sen límites de idade.
Dotación
Establécese un primeiro premio dotado con 900 euros e un segundo premio dotado con 500 euros.
Prazo: ata o 23 de febreiro de 2019

IV Certame de traballos de investigación do Camiño Inglés

O Concello de Oroso convoca o IV Certame de traballos de investigación do Camiño Inglés
Establécense 3 categorías no certame:
- Investigadores
- Peregrinos: Peregrinos maiores de idade
- Menores de 18 anos.
Xunto co solicitude de participación presentarase os traballos que deberán referirse a calquera faceta do Camiño Inglés (histórica, lingüística, xeográfica, botánica, ecolóxica...) tanto en Galicia como noutras partes de España ou noutros países.
Os traballos deberan presentarse nun sobre cerrado que conterá un CD co traballo en dous formatos dixitais (Word e PDF) e unha copia en papel. Quedan exceptuados da presentación en formato dixital os estudantes de primaria e infantil que poderán presentalos escrito a man.
Extensión mínima dos traballos:
Investigadores: 18.000 carácteres
Peregrinos: 5.000 caracteres
Menores de 18 anos: 2.500 carácteres.
Admítense fotos, debuxos e infografías citando a súa procedencia. O Autor ou autores responsabilízase de que no estean suxeitos a dereitos de autor.
Cada autor ou autores poderán presentar cantos traballos desexen.
prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o día 13 de abril de 2019.
Premios
- CATEGORÍA INVESTIGADORES:
Primeiro premio: 1.000 euros
Segundo premio: 500 euros
Terceiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
- CATEGORIA PEREGRINOS:
Primeiro premio: 500 euros
Segundo premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Terceiro premio: Invitación para dúas persoas para coñecer unha semana (sábado e domingo) o
Concello de Oroso con gastos pagados (valoración: ata un máximo de 300 euros). Período de validez
da estancia: 6 meses
- CATEGORIA MENORES DE 18 ANOS:
Primeiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Segundo premio: unha cámara Go pro (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Terceiro premio: un bono para mercar nunha tenda do Concello de Oroso por valor de 50 euros.
Período de válidez do bono: 6 meses
As persoas que resulten premiadas recibirán un diploma acreditativo da súa participación no certame

I Premio Internacional de Ilustración de Edelvives

Mediante esta convocatoria, Grupo  Edelvives pretende impulsar aos ilustradores para desenvolver a súa carreira artística e profesional, contribuír a dar unha maior visibilidade ao seu traballo, así como establecer novas oportunidades de colaboración co Grupo Edelvives.
Para entrar en concurso, cada participante individual ou cada equipo deberá enviar por correo postal, ou entregar en man na dirección indicada, un sobre que conteña:
Unha breve carta de presentación das mostras de ilustración enviadas, dunha extensión máxima de 3000 caracteres con espazos, en español ou en inglés.
Dúas copias en papel de cada un dos seguintes materiais: 
  - 3 ilustracións terminadas, impresas en boa calidade, en formato A3: deberán ser inéditas; poden corresponder a un mesmo estilo ou non. Poden corresponder a unha mesma técnica  ou non. O tema e a técnica son libres. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre bosquexos de tema libre en distintas técnicas ou estilos. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre personaxes. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre primeiros planos faciais de calquera personaxe e que reflictan diferentes expresións. 
Todas as ilustracións poden corresponder a traballos profesionais previos non publicados, a creacións persoais ou ser preparados ad hoc para este concurso.
Un sobre pechado ou plica que garanta o anonimato do participante ou os participantes e que conteña: unha folla na que se indique "Grupo  Edelvives - I Premio Internacional de Ilustración 2019", nome e apelidos, dirección postal e de correo electrónico, teléfono de contacto, así como unha breve recensión biográfica de cada participante. O sobre da plica permanecerá pechado ata o fallo do xurado.
A dirección de envío ou entrega é: 
Grupo  Edelvives
I Premio Internacional de Ilustración 2019 
C/  Xaudaró 25
28034 Madrid
O prazo de admisión estará aberto ata o 22 de abril de 2019.
Requisitos
Poderán optar ao premio, todos os ilustradores de calquera nacionalidade maiores de idade e que á data de peche da convocatoria non superen os 35 anos. A participación poderá ser individual ou en equipo.
Dotación
O premio consistirá na suma de 7.500 euros en concepto de anticipo dos dereitos de autor e a publicación dun libro ilustrado.

Premio Auditorio de Galicia

O Auditorio de Galicia convoca a undécima edición do premio Auditorio de Galicia para artistas residentes ou nacidos en Galicia menores de 40 anos.
REQUISITOS:
Cada artista/colectivo poderá participar cunha soa obra, única ou como serie, realizada en calquera tipo de técnica ou soporte (pintura, escultura, fotografía, vídeo, instalación…). As obras deben ser orixinais e inéditas.
MEDIDAS DAS OBRAS:
- As medidas para pintura e fotografía non poderán exceder dos 250 x 250 cm se é obra única. Se se trata dun díptico ou dunha serie, as medidas máximas serán de 400 cm incluíndo os espazos entre as pezas.
- Non serán admitidas obras protexidas con cristal. Admitiranse as protexidas con metacrilato ou similar.
- As dimensións das esculturas non deberán exceder dun cubo imaxinario de 250 cm de lado nin dos 100 kg de peso.
- No caso das instalacións, non poderán exceder dun cubo imaxinario de 400 x 400 cm de base.
- No caso de obras de videocreación, o artista debe enviar o vídeo orixinal coa documentación. O Auditorio resérvase o dereito de decidir a exhibición dos vídeos en loop.
ENTREGA DAS OBRAS:
Na primeira fase do concurso o xurado seleccionará as obras sobre a documentación que presente a/o artista. Nesta fase NON se achegarán obras ORIXINAIS, a excepción de vídeos.
As/os artistas deben presentar a documentación antes das 14.00 horas do venres 12 de abril de 2019.
O Auditorio de Galicia porase en contacto coas e cos artistas que se seleccionen para indicarlles o período de recepción das obras, que non serán aceptadas nin antes nin despois da data previamente acordada.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Serán avaliados de modo positivo:
- A innovación e a contribución á escena actual da arte.
- A coherencia co discurso conceptual enunciado polo artista.
- Que a obra seleccionada poida ser montada e adaptada aos recursos de que dispón a institución.
PREMIOS:
Os premios serán os seguintes:
- Un primeiro premio dotado con 6.000 euros.
- Un segundo premio de 3.000 euros
- Un terceiro premio de 2.000 euros
Máis información:
- web: www.compostelacultura.gal 
- twitter: @CCultura
- facebook: CompostelaCultura
- teléfono: 981 552 290 
- enderezo electrónico: exposicions@auditoriodegalicia.org

IV Concurso Balbino de Relatos

Técnicas & Gramaxe co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Fundación Xosé Neira Vilas, dos concellos de Vila de Cruces e Boqueixón e mais da Deputación de Pontevedra convocan o III Concurso Balbino de Relatos.
Poderán presentarse textos orixinais, propios e inéditos (relato ou serie de relatos) inspirados na temática do rural galego, do mar e da emigración.
Os textos terán unha extensión mínima de 100.000 caracteres e máxima de 180.000.
O texto enviarase a:
Técnicas e Gramaxe
R/ Santa Olaia, 18
36540 Silleda
ou ao enderezo electrónico concursobalbino@gmail.com
O galardón está dotado con 1500 € e a publicación do traballo gañador por Edicións Fervenza 
prazo de participación estará aberto ata o 29 de xuño de 2019

Concurso de ideas Imagine Europe

O concurso de ideas Imagine Europe convídate a presentar a túa visión de Europa en 2050 nunha breve presentación escrita e gravada en vídeo, relativa a diferentes campos como interacción humana, cambio climático, educación ou democracia. Polo menos 5 participantes gañarán 500 € cada un e serán convidados a un taller internacional con responsables de toma de decisións europeos e responsables de cambios, sendo os gastos de viaxe, aloxamento e manutención cubertos durante o mesmo.
Data límite para participar: 28 de febreiro de 2019.

V Premio de Narración Breve da UNED

UNED de  Mérida  convoca o V Premio de Narración Breve, iniciativa dirixida ao público en xeral.
1. A participación neste premio está aberta a calquera persoa, pertenza ou non á comunidade universitaria da UNED.
2. Admitirase un único orixinal por autor ou autora.
3. As obras axustaranse ao concepto comunmente aceptado de “relato”, serán orixinais e inéditas, estarán escritas en lingua castelá e non deberán ser premiadas en outros certames, nin estar suxeitas a compromisos editoriais, nin corresponder a  autores falecidos con anterioridade ao anuncio desta convocatoria.
4. Os orixinais, de temática libre, deberán ter unha extensión non inferior a cinco  páxinas nin superior a dez. Os relatos presentaranse  mecanografiados a dobre espazo e paxinados, en letra tipo Estafes New Roman e corpo 12. 
A súa presentación  será preferiblemente en formato dixital (ficheiro tipo “.doc” ou “.pdf” gravado en CD- ROM ou dispositivo USB). En caso de non dispoñer destes medios, enviarase o relato impreso a unha soa cara por quintuplicado. Non se aceptará a presentación a través de correo electrónico.
5. A obra deberá ir precedida dunha portada onde se inclúa título de relato e seudónimo.
6. Á obra, xa sexa en formato dixital ou impreso, achegarase un sobre pechado, en cuxo interior deben figurar título da obra e pseudónimo, cos seguintes datos:
- Nome e apelidos do autor/a, dirección de e-mail, dirección postal, teléfono de contacto
- Número de DNI, Pasaporte ou calquera outro documento oficial identificativo
Os traballos remitiranse por correo postal á Biblioteca do Centro Asociado da UNED en Mérida, sita en R/ Moreno de Vargas, número 10, 1ª planta, especificando no envío “Premio de Narración Breve”.
O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 30 de abril de 2019
Establécense os seguintes premios:
- Un primeiro premio de 500 euros.
- Dous  accesit consistentes en dous premios de 100 euros cada un

Eustory 2019

Eustory é un concurso de historia para mocidade que ten como concepto básico “aprender investigando"
Requisitos
A participación está aberta aos alumnos nados ou residentes en España, Portugal e calquera estado do continente Americano, dos niveis equivalentes a 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e  ESPA (estudantes de 14 a 21 anos de centros escolares non universitarios).
O traballo pode ser individual ou en grupo, sen existir límite de participantes nos traballos de grupo sempre que cursen nos niveis indicados anteriormente. Só se permite un traballo por grupo. Existe a posibilidade de que os traballos estean realizados por estudantes de máis dun país, así como a participación coordinada de centros escolares españois, portugueses e/ou americanos, creando equipos mixtos de traballo.
O traballo poderá estar tutorizado. Calquera persoa maior de idade que teña relación co tema e a investigación está capacitada para ser titor. O xurado constatará a intervención do titor, quen terá que describir o labor que realizou.
Tema do concurso: “Transición política”
As transicións políticas —que transformaron as regras e mecanismos de participación cidadá— tiveron lugar en moitos países a partir dos anos setenta do século pasado. Estes procesos transitaron desde réximes autoritarios ata as democracias actuais. Houbo cambios en valores e normas sociais, en institucións que xa existían e outras de nova creación e na organización económica da sociedade.
Como se viviu esta transición na túa contorna? Como afectou durante ese período na túa familia ou nalgunha persoa próxima? Hai algún acontecemento dese período sobre o que poidas investigar? Podes reflexionar sobre como evolucionou a memoria desa etapa nos últimos anos?
Seguramente terás acceso a algún museo, arquivo, hemeroteca, centro de interpretación, fontes bibliográficas, páxinas web, etc., que conserven recordos e axúdenche a obter información que nunca tiveches.
Entrevista aos protagonistas desta época, visita lugares que representen momentos clave destas transicións… investiga, descobre e enriquece a historia.
Para participar, é necesario completar o formulario de inscrición e enviar o teu proxecto á seguinte dirección: concurso@eustory.es
Formulario: http://eustory.es/como-participar
Prazo:  Os traballos teñen como data límite de presentación o 18 de agosto de 2019 ás 23 h59.
Formato
O formato de presentación é libre. Traballo escrito, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obra de arte, texto dramatizado… Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo.
Os traballos escritos poderán ter unha extensión máxima de 15.000 palabras. Os traballos audiovisuais non poderán superar os 30 minutos. O informe de procedemento debe ter 2.000 palabras como máximo. O informe do titor non debe superar as 500 palabras.
Premios
1 Primeiro premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Titor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Titor
5 Terceiros premios de 500 € Alumnos - 250 € Titor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Titor
Ademais, a Fundación  Körber- Stiftung convoca anualmente aos finalistas do concurso para presentar as súas candidaturas para participar nos Campus de Historia.

XII Certame de Poesía Concello de Mugardos

O Concello de Mugardos convoca o XII Certame de Poesía “Concello de Mugardos” 21 de marzo - Día da Poesía
Establécense tres categorías:
- ata 12 anos
- de 13 a 17 anos
- iguais ou maiores de 18 anos.
Cada concursante poderá presentar unha única poesía, que se axustará ás seguintes normas:
- O tema e libre.
- As poesías estarán escritas en galego, en formato DIN A4 por unha cara (extensión máxima), a dobre espazo, corpo de letra 14 e encabezada polo título.
- As poesías terán que ser orixinais, inéditas e non premiadas en calquera outro tipo de concurso.
Achegaranse dúas copias sen asinar dentro dun sobre pechado que especificará no exterior o pseudónimo elixido polo/a autor/a, a categoria na que concursa e o nome do certame. Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, que conterá fotocopia do documento de identidade e unha cuartilla co nome, apelidos, idade, enderezo completo e teléfono do/a autor/a.
prazo de entrega das poesías estará aberto ata o 28 de febreiro.
Enviaranse mediante correo certificado ao seguinte enderezo:
IX CERTAME DE POESÍA CONCELLO DE MUGARDOS
Concellaría de Cultura do Concello de Mugardos
Avda. de Galicia 45
15620 Mugardos
A Coruña
premio consistirá nun bono para mercar libros:
100€, para a categoría de iguais ou maiores de 18 anos
60€, para a categoría de 13 a 17 anos, ambos inclusive
40€, para a categoría de ata 12 anos, inclusive
Máis información na OMIX de Mugardos, teléfono 981 470 338 e en http://www.concellodemugardos.gal/noticias/2019/01/23/xii-certame-poes-concello-mugardos-2019

Cando hai que ir por primeira vez ao xinecólogo/a?

Artigo publicado no suplemento YES da Voz de Galicia do 2 de febreiro de 2019, nel Noa Tilve, psicóloga e coordinadora dos centros Quérote+ fala das charlas impartidas en centros educativos a adolescentes e das dúbidas e inquietudes expostas polos mozos e mozas que acuden a estas charlas.
Podes contactar cos centros Quérote+ a través de WhatsApp no 647 018 752

O "revenge porn", unha forma de ciberviolencia de xénero

A publicación na internet non consentida de imaxes íntimas coa única finalidade de facer dano supón unha forma de violencia machista exercida por homes contra as súas parellas ou exparellas.
Trátase dunha práctica moi estendida que afecta tamén a mulleres adolescentes e a mozas de cada vez menor idade. As vítimas deste delito sofren unha violación de dereitos tan vulnerables como a imaxe e a intimidade.
Por iso, con motivo da celebración do Día Europeo da Protección de Datos e a Privacidade, o Concello de Las Palmas de Gran Canaria,  Injuve, Twitter e Pantallas Amigas uniron forzas para deseñar unha campaña que se presenta como berro de repulsa contra a violencia de xénero na contorna dixital. A campaña componse dun vídeo de sensibilización animado de seis minutos de duración que se acompaña de dúas imaxes que sintetizan dúas claras mensaxes:
- “Que consentise que vos gravedes, non che dá dereito a compartir nunca esas imaxes, aínda que ti tamén as protagonices”.
- “Difundir imaxes íntimas da túa noiva ou ex sen o seu consentimento é unha forma de violencia de xénero e un delito moi grave”.
O material exposto para este proxecto realizouse tanto en castelán como en inglés para chegar ao maior público posible. Ademais, existe unha versión reducida do capítulo animado que permite a súa mellor adecuación ás diversas plataformas de difusión na internet.
A campaña pódese visitar nesta ligazón: www.respetoimagenesintimas.com

Iniciativas locais dirixidas á xuventude

A Dirección xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca axudas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade.
Coas iniciativas locais dirixidas á mocidade tratarase de fomentar a realización de actividades de educación non formal e a participación xuvenil no ámbito local, especialmente na actividades enmarcadas nas áreas prioritarias de actuación:
a) Iniciativa local emprendedora: proxectos relacionados co emprendemento e a empregabilidade dos mozos e mozas.
b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación.
c) Dinamización da información para a mocidade.
d) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da mocidade na súa comunidade e na súa contorna.
e) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
f) Dinamización da lingua galega entre a mocidade.
g) Fomento da participación e o empoderamento das mulleres novas galegas.
h) Conservación e posta en valor do ambiente e do patrimonio cultural e natural.
i) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
j) Creación de espazos para a comunicación e novas tecnoloxías.
O período subvencionable abranguerá desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2019.
A contía máxima que se poderá solicitar será de 6.000 euros no caso das solicitudes individuais. Para as solicitudes conxuntas, a contía máxima da solicitude será de 15.000 euros se a entidade ou agrupación está formada por dous concellos e de 22.000 euros se está formada por tres ou máis concellos.
As solicitudes deben tramitarse obrigatoriamente en https://sede.xunta.es co procedemento BS305E
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de marzo de 2019.
Máis información no DOG do 1 de febreiro de 2019

Charlas informativas sobre Iniciativa Xove e Galeuropa

06 Feb 2019

  A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pon a disposición de concellos, asociacións e grupos informais de mozos e mozas un servizo de información e asesoramento sobre os seguintes programas:
  • INICIATIVA XOVE: programa de axudas de ata 5.000 € para financiar ideas lideradas por mozos e mozas
  • GALEUROPA: programa de prácticas formativas de ata 3 meses nalgún país da Unión Europea.

  A través deste servizo, que terá un formato de charla explicativa, expoñeranse as principais características dos programas e ofrecerase información práctica sobre a presentación de solicitudes. O obxectivo desta iniciativa é facer accesible a información e o asesoramento sobre dous dos principais programas desta dirección xeral a todas as potenciais persoas beneficiarias, independentemente da súa localización xeográfica.

  Os concellos, entidades ou grupos interesados nesta charla deberán cubrir este formulario.

  Unha vez recibida a solicitude, o dinamizador ou dinamizadora responsable da zona porase en contacto coa persoa indicada na solicitude para concretar os datos relativos ao lugar, data e horario da charla informativa.

  No caso de haber varias solicitudes dentro do mesmo concello, tratarase de fixar unha data común para os interesados e interesadas.
  O prazo para remitir as solicitudes remata o 20 de febreiro e as charlas levaranse a cabo ata o 1 de marzo inclusive.

  Iniciativa Xove 2019

  A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2019, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.
  A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma, a través de proxectos integrais e específicos de actuación.
  Áreas de atención prioritaria:
  a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
  b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación.
  c) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da xuventude na súa comunidade e na súa contorna.
  d) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
  e) Creación de espazos para a comunicación e novas tecnoloxías.
  f) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución, desde o asociacionismo ou desde os grupos informais.
  g) Conservación do ambiente e do patrimonio cultural e natural, así como a súa posta en valor.
  h) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
  i) Dinamización da lingua galega entre a mocidade.
  Destinatarios/as:
  a) Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa xuvenil.
  b) As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións que as conforman.
  Requisitos:
  - As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
  - Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozas ou mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, debidamente identificados. Unha destas persoas asumirá o papel de representante único do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden ao grupo. Será obrigatorio que o grupo teña unha denominación que o identifique. As persoas que o compoñan deberán de estar empadroadas nalgún dos municipios pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentación da solicitude. Non poderá modificarse a composición do grupo unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes.
  - O incumprimento por parte de calquera das persoas membros do grupo do requisito da idade ou do empadroamento suporá a non admisión a trámite da solicitude.
  - Non se admitirá que a mesma persoa forme parte ou pertenza a outro grupo ou asociación, de ámbito autonómico ou provincial, solicitante destas axudas.
  Proxectos:
  Os proxectos deberán levarse a cabo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
  Só se poderá presentar un proxecto por solicitante e o seu orzamento total non poderá ser superior a 5.000 €.
  Considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza do proxecto presentado, resulten estritamente necesarios para levalo a cabo e financien actividades realizadas desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2019.
  Neste enlace podedes ver proxectos subvencionados en edicións anteriores: http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove
  prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de marzo de 2019.
  Solicitudes: https://sede.xunta.es co procedemento BS306B.
  Máis información no DOG do 4 de febreiro de 2019 e en http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove