venres, 8 de febreiro de 2019

TransformArte

A Fundación Caixa Rioxa convoca o XI Certame Transformarte Fundación Caja Rioja, no que poderán participar todos os artistas españois ou residentes en España, sen límites de idade.
Cada artista poderá presentar ao certame un máximo de dúas obras, orixinais e inéditas, non presentadas a outros premios ou concursos nin incluídas en catálogos ou publicacións nin difundidas por calquera medio, as cales non poderán ir asinadas.
O tema e a técnica serán libres e admitiranse todas as tendencias e correntes. As obras presentaranse en formato  tridimensional, o tamaño das obras non excederá os 200 centímetros de alto. A obra deberá estar realizada con materiais reciclados.
Os traballos deberán presentarse baixo pseudónimo, en formato dixital, vía telemática e enviaranse á dirección de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es, que será xestionada exclusivamente pola persoa responsable da secretaría do concurso que non formará parte do Xurado e encargarase de recompilar todas as propostas recibidas eliminando as referencias ao seu autor.
Requisitos
Artistas españois ou residentes en España, sen límites de idade.
Dotación
Establécese un primeiro premio dotado con 900 euros e un segundo premio dotado con 500 euros.
Prazo: ata o 23 de febreiro de 2019

IV Certame de traballos de investigación do Camiño Inglés

O Concello de Oroso convoca o IV Certame de traballos de investigación do Camiño Inglés
Establécense 3 categorías no certame:
- Investigadores
- Peregrinos: Peregrinos maiores de idade
- Menores de 18 anos.
Xunto co solicitude de participación presentarase os traballos que deberán referirse a calquera faceta do Camiño Inglés (histórica, lingüística, xeográfica, botánica, ecolóxica...) tanto en Galicia como noutras partes de España ou noutros países.
Os traballos deberan presentarse nun sobre cerrado que conterá un CD co traballo en dous formatos dixitais (Word e PDF) e unha copia en papel. Quedan exceptuados da presentación en formato dixital os estudantes de primaria e infantil que poderán presentalos escrito a man.
Extensión mínima dos traballos:
Investigadores: 18.000 carácteres
Peregrinos: 5.000 caracteres
Menores de 18 anos: 2.500 carácteres.
Admítense fotos, debuxos e infografías citando a súa procedencia. O Autor ou autores responsabilízase de que no estean suxeitos a dereitos de autor.
Cada autor ou autores poderán presentar cantos traballos desexen.
prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o día 13 de abril de 2019.
Premios
- CATEGORÍA INVESTIGADORES:
Primeiro premio: 1.000 euros
Segundo premio: 500 euros
Terceiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
- CATEGORIA PEREGRINOS:
Primeiro premio: 500 euros
Segundo premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Terceiro premio: Invitación para dúas persoas para coñecer unha semana (sábado e domingo) o
Concello de Oroso con gastos pagados (valoración: ata un máximo de 300 euros). Período de validez
da estancia: 6 meses
- CATEGORIA MENORES DE 18 ANOS:
Primeiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Segundo premio: unha cámara Go pro (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Terceiro premio: un bono para mercar nunha tenda do Concello de Oroso por valor de 50 euros.
Período de válidez do bono: 6 meses
As persoas que resulten premiadas recibirán un diploma acreditativo da súa participación no certame

I Premio Internacional de Ilustración de Edelvives

Mediante esta convocatoria, Grupo  Edelvives pretende impulsar aos ilustradores para desenvolver a súa carreira artística e profesional, contribuír a dar unha maior visibilidade ao seu traballo, así como establecer novas oportunidades de colaboración co Grupo Edelvives.
Para entrar en concurso, cada participante individual ou cada equipo deberá enviar por correo postal, ou entregar en man na dirección indicada, un sobre que conteña:
Unha breve carta de presentación das mostras de ilustración enviadas, dunha extensión máxima de 3000 caracteres con espazos, en español ou en inglés.
Dúas copias en papel de cada un dos seguintes materiais: 
  - 3 ilustracións terminadas, impresas en boa calidade, en formato A3: deberán ser inéditas; poden corresponder a un mesmo estilo ou non. Poden corresponder a unha mesma técnica  ou non. O tema e a técnica son libres. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre bosquexos de tema libre en distintas técnicas ou estilos. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre personaxes. 
  - 1 folla impresa en A3 que mostre primeiros planos faciais de calquera personaxe e que reflictan diferentes expresións. 
Todas as ilustracións poden corresponder a traballos profesionais previos non publicados, a creacións persoais ou ser preparados ad hoc para este concurso.
Un sobre pechado ou plica que garanta o anonimato do participante ou os participantes e que conteña: unha folla na que se indique "Grupo  Edelvives - I Premio Internacional de Ilustración 2019", nome e apelidos, dirección postal e de correo electrónico, teléfono de contacto, así como unha breve recensión biográfica de cada participante. O sobre da plica permanecerá pechado ata o fallo do xurado.
A dirección de envío ou entrega é: 
Grupo  Edelvives
I Premio Internacional de Ilustración 2019 
C/  Xaudaró 25
28034 Madrid
O prazo de admisión estará aberto ata o 22 de abril de 2019.
Requisitos
Poderán optar ao premio, todos os ilustradores de calquera nacionalidade maiores de idade e que á data de peche da convocatoria non superen os 35 anos. A participación poderá ser individual ou en equipo.
Dotación
O premio consistirá na suma de 7.500 euros en concepto de anticipo dos dereitos de autor e a publicación dun libro ilustrado.

Premio Auditorio de Galicia

O Auditorio de Galicia convoca a undécima edición do premio Auditorio de Galicia para artistas residentes ou nacidos en Galicia menores de 40 anos.
REQUISITOS:
Cada artista/colectivo poderá participar cunha soa obra, única ou como serie, realizada en calquera tipo de técnica ou soporte (pintura, escultura, fotografía, vídeo, instalación…). As obras deben ser orixinais e inéditas.
MEDIDAS DAS OBRAS:
- As medidas para pintura e fotografía non poderán exceder dos 250 x 250 cm se é obra única. Se se trata dun díptico ou dunha serie, as medidas máximas serán de 400 cm incluíndo os espazos entre as pezas.
- Non serán admitidas obras protexidas con cristal. Admitiranse as protexidas con metacrilato ou similar.
- As dimensións das esculturas non deberán exceder dun cubo imaxinario de 250 cm de lado nin dos 100 kg de peso.
- No caso das instalacións, non poderán exceder dun cubo imaxinario de 400 x 400 cm de base.
- No caso de obras de videocreación, o artista debe enviar o vídeo orixinal coa documentación. O Auditorio resérvase o dereito de decidir a exhibición dos vídeos en loop.
ENTREGA DAS OBRAS:
Na primeira fase do concurso o xurado seleccionará as obras sobre a documentación que presente a/o artista. Nesta fase NON se achegarán obras ORIXINAIS, a excepción de vídeos.
As/os artistas deben presentar a documentación antes das 14.00 horas do venres 12 de abril de 2019.
O Auditorio de Galicia porase en contacto coas e cos artistas que se seleccionen para indicarlles o período de recepción das obras, que non serán aceptadas nin antes nin despois da data previamente acordada.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Serán avaliados de modo positivo:
- A innovación e a contribución á escena actual da arte.
- A coherencia co discurso conceptual enunciado polo artista.
- Que a obra seleccionada poida ser montada e adaptada aos recursos de que dispón a institución.
PREMIOS:
Os premios serán os seguintes:
- Un primeiro premio dotado con 6.000 euros.
- Un segundo premio de 3.000 euros
- Un terceiro premio de 2.000 euros
Máis información:
- web: www.compostelacultura.gal 
- twitter: @CCultura
- facebook: CompostelaCultura
- teléfono: 981 552 290 
- enderezo electrónico: exposicions@auditoriodegalicia.org

IV Concurso Balbino de Relatos

Técnicas & Gramaxe co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Fundación Xosé Neira Vilas, dos concellos de Vila de Cruces e Boqueixón e mais da Deputación de Pontevedra convocan o III Concurso Balbino de Relatos.
Poderán presentarse textos orixinais, propios e inéditos (relato ou serie de relatos) inspirados na temática do rural galego, do mar e da emigración.
Os textos terán unha extensión mínima de 100.000 caracteres e máxima de 180.000.
O texto enviarase a:
Técnicas e Gramaxe
R/ Santa Olaia, 18
36540 Silleda
ou ao enderezo electrónico concursobalbino@gmail.com
O galardón está dotado con 1500 € e a publicación do traballo gañador por Edicións Fervenza 
prazo de participación estará aberto ata o 29 de xuño de 2019

Concurso de ideas Imagine Europe

O concurso de ideas Imagine Europe convídate a presentar a túa visión de Europa en 2050 nunha breve presentación escrita e gravada en vídeo, relativa a diferentes campos como interacción humana, cambio climático, educación ou democracia. Polo menos 5 participantes gañarán 500 € cada un e serán convidados a un taller internacional con responsables de toma de decisións europeos e responsables de cambios, sendo os gastos de viaxe, aloxamento e manutención cubertos durante o mesmo.
Data límite para participar: 28 de febreiro de 2019.

V Premio de Narración Breve da UNED

UNED de  Mérida  convoca o V Premio de Narración Breve, iniciativa dirixida ao público en xeral.
1. A participación neste premio está aberta a calquera persoa, pertenza ou non á comunidade universitaria da UNED.
2. Admitirase un único orixinal por autor ou autora.
3. As obras axustaranse ao concepto comunmente aceptado de “relato”, serán orixinais e inéditas, estarán escritas en lingua castelá e non deberán ser premiadas en outros certames, nin estar suxeitas a compromisos editoriais, nin corresponder a  autores falecidos con anterioridade ao anuncio desta convocatoria.
4. Os orixinais, de temática libre, deberán ter unha extensión non inferior a cinco  páxinas nin superior a dez. Os relatos presentaranse  mecanografiados a dobre espazo e paxinados, en letra tipo Estafes New Roman e corpo 12. 
A súa presentación  será preferiblemente en formato dixital (ficheiro tipo “.doc” ou “.pdf” gravado en CD- ROM ou dispositivo USB). En caso de non dispoñer destes medios, enviarase o relato impreso a unha soa cara por quintuplicado. Non se aceptará a presentación a través de correo electrónico.
5. A obra deberá ir precedida dunha portada onde se inclúa título de relato e seudónimo.
6. Á obra, xa sexa en formato dixital ou impreso, achegarase un sobre pechado, en cuxo interior deben figurar título da obra e pseudónimo, cos seguintes datos:
- Nome e apelidos do autor/a, dirección de e-mail, dirección postal, teléfono de contacto
- Número de DNI, Pasaporte ou calquera outro documento oficial identificativo
Os traballos remitiranse por correo postal á Biblioteca do Centro Asociado da UNED en Mérida, sita en R/ Moreno de Vargas, número 10, 1ª planta, especificando no envío “Premio de Narración Breve”.
O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 30 de abril de 2019
Establécense os seguintes premios:
- Un primeiro premio de 500 euros.
- Dous  accesit consistentes en dous premios de 100 euros cada un

Eustory 2019

Eustory é un concurso de historia para mocidade que ten como concepto básico “aprender investigando"
Requisitos
A participación está aberta aos alumnos nados ou residentes en España, Portugal e calquera estado do continente Americano, dos niveis equivalentes a 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e  ESPA (estudantes de 14 a 21 anos de centros escolares non universitarios).
O traballo pode ser individual ou en grupo, sen existir límite de participantes nos traballos de grupo sempre que cursen nos niveis indicados anteriormente. Só se permite un traballo por grupo. Existe a posibilidade de que os traballos estean realizados por estudantes de máis dun país, así como a participación coordinada de centros escolares españois, portugueses e/ou americanos, creando equipos mixtos de traballo.
O traballo poderá estar tutorizado. Calquera persoa maior de idade que teña relación co tema e a investigación está capacitada para ser titor. O xurado constatará a intervención do titor, quen terá que describir o labor que realizou.
Tema do concurso: “Transición política”
As transicións políticas —que transformaron as regras e mecanismos de participación cidadá— tiveron lugar en moitos países a partir dos anos setenta do século pasado. Estes procesos transitaron desde réximes autoritarios ata as democracias actuais. Houbo cambios en valores e normas sociais, en institucións que xa existían e outras de nova creación e na organización económica da sociedade.
Como se viviu esta transición na túa contorna? Como afectou durante ese período na túa familia ou nalgunha persoa próxima? Hai algún acontecemento dese período sobre o que poidas investigar? Podes reflexionar sobre como evolucionou a memoria desa etapa nos últimos anos?
Seguramente terás acceso a algún museo, arquivo, hemeroteca, centro de interpretación, fontes bibliográficas, páxinas web, etc., que conserven recordos e axúdenche a obter información que nunca tiveches.
Entrevista aos protagonistas desta época, visita lugares que representen momentos clave destas transicións… investiga, descobre e enriquece a historia.
Para participar, é necesario completar o formulario de inscrición e enviar o teu proxecto á seguinte dirección: concurso@eustory.es
Formulario: http://eustory.es/como-participar
Prazo:  Os traballos teñen como data límite de presentación o 18 de agosto de 2019 ás 23 h59.
Formato
O formato de presentación é libre. Traballo escrito, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obra de arte, texto dramatizado… Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo.
Os traballos escritos poderán ter unha extensión máxima de 15.000 palabras. Os traballos audiovisuais non poderán superar os 30 minutos. O informe de procedemento debe ter 2.000 palabras como máximo. O informe do titor non debe superar as 500 palabras.
Premios
1 Primeiro premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Titor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Titor
5 Terceiros premios de 500 € Alumnos - 250 € Titor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Titor
Ademais, a Fundación  Körber- Stiftung convoca anualmente aos finalistas do concurso para presentar as súas candidaturas para participar nos Campus de Historia.

XII Certame de Poesía Concello de Mugardos

O Concello de Mugardos convoca o XII Certame de Poesía “Concello de Mugardos” 21 de marzo - Día da Poesía
Establécense tres categorías:
- ata 12 anos
- de 13 a 17 anos
- iguais ou maiores de 18 anos.
Cada concursante poderá presentar unha única poesía, que se axustará ás seguintes normas:
- O tema e libre.
- As poesías estarán escritas en galego, en formato DIN A4 por unha cara (extensión máxima), a dobre espazo, corpo de letra 14 e encabezada polo título.
- As poesías terán que ser orixinais, inéditas e non premiadas en calquera outro tipo de concurso.
Achegaranse dúas copias sen asinar dentro dun sobre pechado que especificará no exterior o pseudónimo elixido polo/a autor/a, a categoria na que concursa e o nome do certame. Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, que conterá fotocopia do documento de identidade e unha cuartilla co nome, apelidos, idade, enderezo completo e teléfono do/a autor/a.
prazo de entrega das poesías estará aberto ata o 28 de febreiro.
Enviaranse mediante correo certificado ao seguinte enderezo:
IX CERTAME DE POESÍA CONCELLO DE MUGARDOS
Concellaría de Cultura do Concello de Mugardos
Avda. de Galicia 45
15620 Mugardos
A Coruña
premio consistirá nun bono para mercar libros:
100€, para a categoría de iguais ou maiores de 18 anos
60€, para a categoría de 13 a 17 anos, ambos inclusive
40€, para a categoría de ata 12 anos, inclusive
Máis información na OMIX de Mugardos, teléfono 981 470 338 e en http://www.concellodemugardos.gal/noticias/2019/01/23/xii-certame-poes-concello-mugardos-2019

Cando hai que ir por primeira vez ao xinecólogo/a?

Artigo publicado no suplemento YES da Voz de Galicia do 2 de febreiro de 2019, nel Noa Tilve, psicóloga e coordinadora dos centros Quérote+ fala das charlas impartidas en centros educativos a adolescentes e das dúbidas e inquietudes expostas polos mozos e mozas que acuden a estas charlas.
Podes contactar cos centros Quérote+ a través de WhatsApp no 647 018 752

O "revenge porn", unha forma de ciberviolencia de xénero

A publicación na internet non consentida de imaxes íntimas coa única finalidade de facer dano supón unha forma de violencia machista exercida por homes contra as súas parellas ou exparellas.
Trátase dunha práctica moi estendida que afecta tamén a mulleres adolescentes e a mozas de cada vez menor idade. As vítimas deste delito sofren unha violación de dereitos tan vulnerables como a imaxe e a intimidade.
Por iso, con motivo da celebración do Día Europeo da Protección de Datos e a Privacidade, o Concello de Las Palmas de Gran Canaria,  Injuve, Twitter e Pantallas Amigas uniron forzas para deseñar unha campaña que se presenta como berro de repulsa contra a violencia de xénero na contorna dixital. A campaña componse dun vídeo de sensibilización animado de seis minutos de duración que se acompaña de dúas imaxes que sintetizan dúas claras mensaxes:
- “Que consentise que vos gravedes, non che dá dereito a compartir nunca esas imaxes, aínda que ti tamén as protagonices”.
- “Difundir imaxes íntimas da túa noiva ou ex sen o seu consentimento é unha forma de violencia de xénero e un delito moi grave”.
O material exposto para este proxecto realizouse tanto en castelán como en inglés para chegar ao maior público posible. Ademais, existe unha versión reducida do capítulo animado que permite a súa mellor adecuación ás diversas plataformas de difusión na internet.
A campaña pódese visitar nesta ligazón: www.respetoimagenesintimas.com

Iniciativas locais dirixidas á xuventude

A Dirección xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca axudas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade.
Coas iniciativas locais dirixidas á mocidade tratarase de fomentar a realización de actividades de educación non formal e a participación xuvenil no ámbito local, especialmente na actividades enmarcadas nas áreas prioritarias de actuación:
a) Iniciativa local emprendedora: proxectos relacionados co emprendemento e a empregabilidade dos mozos e mozas.
b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación.
c) Dinamización da información para a mocidade.
d) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da mocidade na súa comunidade e na súa contorna.
e) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
f) Dinamización da lingua galega entre a mocidade.
g) Fomento da participación e o empoderamento das mulleres novas galegas.
h) Conservación e posta en valor do ambiente e do patrimonio cultural e natural.
i) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
j) Creación de espazos para a comunicación e novas tecnoloxías.
O período subvencionable abranguerá desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2019.
A contía máxima que se poderá solicitar será de 6.000 euros no caso das solicitudes individuais. Para as solicitudes conxuntas, a contía máxima da solicitude será de 15.000 euros se a entidade ou agrupación está formada por dous concellos e de 22.000 euros se está formada por tres ou máis concellos.
As solicitudes deben tramitarse obrigatoriamente en https://sede.xunta.es co procedemento BS305E
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de marzo de 2019.
Máis información no DOG do 1 de febreiro de 2019

Charlas informativas sobre Iniciativa Xove e Galeuropa

06 Feb 2019

  A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pon a disposición de concellos, asociacións e grupos informais de mozos e mozas un servizo de información e asesoramento sobre os seguintes programas:
  • INICIATIVA XOVE: programa de axudas de ata 5.000 € para financiar ideas lideradas por mozos e mozas
  • GALEUROPA: programa de prácticas formativas de ata 3 meses nalgún país da Unión Europea.

  A través deste servizo, que terá un formato de charla explicativa, expoñeranse as principais características dos programas e ofrecerase información práctica sobre a presentación de solicitudes. O obxectivo desta iniciativa é facer accesible a información e o asesoramento sobre dous dos principais programas desta dirección xeral a todas as potenciais persoas beneficiarias, independentemente da súa localización xeográfica.

  Os concellos, entidades ou grupos interesados nesta charla deberán cubrir este formulario.

  Unha vez recibida a solicitude, o dinamizador ou dinamizadora responsable da zona porase en contacto coa persoa indicada na solicitude para concretar os datos relativos ao lugar, data e horario da charla informativa.

  No caso de haber varias solicitudes dentro do mesmo concello, tratarase de fixar unha data común para os interesados e interesadas.
  O prazo para remitir as solicitudes remata o 20 de febreiro e as charlas levaranse a cabo ata o 1 de marzo inclusive.

  Iniciativa Xove 2019

  A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2019, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.
  A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma, a través de proxectos integrais e específicos de actuación.
  Áreas de atención prioritaria:
  a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
  b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación.
  c) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da xuventude na súa comunidade e na súa contorna.
  d) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
  e) Creación de espazos para a comunicación e novas tecnoloxías.
  f) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución, desde o asociacionismo ou desde os grupos informais.
  g) Conservación do ambiente e do patrimonio cultural e natural, así como a súa posta en valor.
  h) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
  i) Dinamización da lingua galega entre a mocidade.
  Destinatarios/as:
  a) Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa xuvenil.
  b) As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións que as conforman.
  Requisitos:
  - As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
  - Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozas ou mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, debidamente identificados. Unha destas persoas asumirá o papel de representante único do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden ao grupo. Será obrigatorio que o grupo teña unha denominación que o identifique. As persoas que o compoñan deberán de estar empadroadas nalgún dos municipios pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentación da solicitude. Non poderá modificarse a composición do grupo unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes.
  - O incumprimento por parte de calquera das persoas membros do grupo do requisito da idade ou do empadroamento suporá a non admisión a trámite da solicitude.
  - Non se admitirá que a mesma persoa forme parte ou pertenza a outro grupo ou asociación, de ámbito autonómico ou provincial, solicitante destas axudas.
  Proxectos:
  Os proxectos deberán levarse a cabo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
  Só se poderá presentar un proxecto por solicitante e o seu orzamento total non poderá ser superior a 5.000 €.
  Considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza do proxecto presentado, resulten estritamente necesarios para levalo a cabo e financien actividades realizadas desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2019.
  Neste enlace podedes ver proxectos subvencionados en edicións anteriores: http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove
  prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de marzo de 2019.
  Solicitudes: https://sede.xunta.es co procedemento BS306B.
  Máis información no DOG do 4 de febreiro de 2019 e en http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove

  venres, 18 de xaneiro de 2019

  Premio de contos Fundación Mainel


  A Fundación  Mainel convoca a 22ª edición do seu Premio de Contos, un certame con dobre obxectivo: por unha banda, fomentar a creación literaria e por outro, animar aos mozos para reflexionar sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, o maior plan mundial ata a data para erradicar a pobreza en todas as súas formas.
  A convocatoria, que leva por lema "O mundo que queres", está aberta a estudantes de secundaria, bacharelato e ciclos formativos, menores de idade e residentes en España.
  Extensión: os relatos non deberán exceder os 8 folios a espazo simple en letra Estafes  New  Roman 12. Non se admiten obras manuscritas.
  As obras terán que estar escritas en castelán ou en calquera das linguas oficiais do Estado español, aínda que nestes casos acompañarase sempre unha versión completa en castelán para facilitar a súa valoración e publicación. En todo caso, os relatos deben ser inéditos e non estar comprometidos con ningunha publicación. O xurado valorará especialmente os contos que expresen a través da trama unha visión positiva e orixinal da convivencia e humanidade das persoas.
  Os orixinais, asinados baixo pseudónimo e acompañados dun sobre pechado coa ficha de inscrición, deberanse enviar á sede da Fundación  Mainel (Pza. Porta da Mar, 6-2º-8ª 46004 Valencia) antes do 22 de febreiro, en follas  DIN A4 grampadas na parte superior esquerda, sen encadernar.
  Dotación
  Establécense tres seccións: 1º e 2º de ESO. 3º e 4º de ESO. Bacharelato e Formación Profesional. En cada unha delas outorgaranse os seguintes premios:
  - 1º premio, consistente nun diploma e un vale de 280 euros trocable en librerías  TROA.
  - 2º premio: diploma e un vale de 180 euros trocable en librerías  TROA.
  - 3º premio: diploma e un vale de 80 euros trocable en librerías  TROA.
  Ademais, o premio principal será a publicación nun único volume dos contos galardoados con primeiro, segundo e terceiro premio en cada unha das seccións. Cada autor recibirá dez exemplares. Entregarase así mesmo un lote de libros aos colexios e institutos dos participantes galardoados.

  Concurso de cómic manga, Norma Editorial


  Norma Editorial convoca un Concurso de cómic manga
  O obxectivo do concurso é presentar unha idea para o posterior desenvolvemento dun manga de 160 páxinas. Este volume presentará unha historia  autoconclusiva. Deberá conter uns protagonistas con carisma e ben definidos.
  Os traballos presentados a concurso deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa forma, así como non ser presentados a ningún outro certame ou feito públicos (tanto de forma impresa como dixital).
  A temática, estilo e xénero son totalmente libres e o proxecto para presentar debe consistir en:
  •Resumo do argumento da obra nun espazo mínimo de 1 folla e máximo de 2 follas (a unha cara) así como un resumo de 5 ou 6 liñas como presentación do proxecto. Tan só se aceptan arquivos DOC, RTF ou TXT. Outros formatos serán descartados.
  •Creación das 8 primeiras páxinas (8 follas a unha cara) da obra. O gañador terá despois que seguir desenvolvendo a historia ata completar as 160 páxinas requiridas.
  •Pode engadirse de maneira opcional unha portada (en branco e negro ou a cor) así como fichas dos personaxes.
  •Datos persoais do autor ou autores: Nome e apelidos. Dirección completa. Correo electrónico. Teléfono. Ano de nacemento. Experiencia artística, se a hai. Nacionalidade.
  Os proxectos poden presentarse en formato físico (papel) ou dixital. En ningún caso deben enviarse os orixinais, debido a que en ningún caso devolveranse os materiais recibidos. As páxinas deben estar debuxadas a un tamaño proporcional a 11,5 x 17,5 cm (tamaño de impresión final), sendo ilimitado o tamaño máximo do bosquexo ou debuxo orixinal, pero limitado a 23 x 35 cm (máis 4 mm de sangue) como máximo para o documento  entintado e tramado.
  Pode empregarse calquera técnica creativa, tendo en conta que a obra será en branco e negro e que debe estar entintada e cunha  rotulación lexible. Non se aceptarán traballos presentados a lapis ou a cor.
  Pódense presentar un máximo de tres obras por autor, a título individual ou formando parte dun colectivo ou grupo de autores.
  prazo de admisión finaliza o 25 de agosto de 2019 ás 23:59, hora peninsular española.
  Requisitos
  O concurso ten carácter internacional, polo que poden presentarse candidatos con calquera nacionalidade e idade.
  Dotación
  O premio consistirá nun contrato de edición para completar a obra nun total de 160 páxinas e ser publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de  royalties e dereitos de representación de 3.000 euros.

  Máis información: 
  Norma Editorial
  concursomanga@normaeditorial.com
  https://www.normaeditorial.com/concursomanga/?page_id=3855 

  12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu


  17 Xan 2019
   A Asociación Cultural FICBUEU abriu o prazo para presentar obras ao 12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, que se desenvolverá entre o 6 e o 14 de setembro.
   A participación está aberta a todas as obras estreadas a partir do un de xaneiro do 2018, podendo concorrer creadores de calquera nacionalidade a condición de que cumprisen os 18 anos de idade.
   Poderán presentarse obras de calquera xénero, cunha duración máxima de 30 minutos (títulos de crédito incluídos). Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe. Non serán admitidos curtametraxes que xa se presentaron en edicións anteriores.
   Aquelas curtametraxes nos que o idioma non sexa o galego ou o castelán deberán ter subtítulos nalgún deles ou en inglés. A película poderá estar rodada en calquera formato, sendo a única esixencia o posuír unha copia dixital para a súa proxección.
   As curtametraxes deberán enviarse a través da plataforma  shortfilmdepot. com, onde se especifican as condicións de envío.
   As obras poderán enviarse ata o 15 de abril de 2019 ás 14:00 h.
   Dotación
   As curtametraxes participantes na Sección Internacional optarán aos seguintes galardóns:
   - Primeiro premio "Ánfora de ouro": 2.000 euros e trofeo.
   - Segundo premio "Ánfora de prata": 1.000 euros e trofeo.
   - Premio do público: 500 euros e  medallón.

   Máster en EE.UU.


   O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 12 axudas para a realización de estudos de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2019-2020.
   As persoas solicitantes han de estar en posesión ou en condicións de obter un título de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente, debendo concluír os seus estudos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015. Os estudantes que estean a finalizar os estudos no curso 2017-2018 non poderán participar na convocatoria. O expediente académico debe ter unha nota media, na escala 0-10, igual ou superior a 7 puntos e ha de acreditarse cursar como mínimo 240 créditos.
   Outros requisitos:
   Nacionalidade española ou de calquera país da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con residencia en España,
   Non gozar bolsas para a realización de estudos de Máster no estranxeiro por un período superior a 12 meses.
   Non obter ningunha titulación superior emitida por universidades de EE.UU., nin estar a realizar estudos de posgrao ou proxectos de investigación  predoctoral en EE.UU.
   Non finalizar ningún doutoramento.
   Non gozar unha bolsa  Fulbright de ampliación de estudos de posgrao.
   Excelente coñecemento do idioma inglés.
   Acreditar solicitar a admisión para os estudos de máster nunha universidade de EE.UU.
   Contía:
   Dotación mensual de 2.220 €.
   Unha cantidade en concepto de matrícula ou taxas académicas por importe máximo de 20.000 €.
   Dotación de 1.500 € para gastos de viaxe de ida e volta, financiada con cargo á Comisión  Fulbright.
   Seguro de accidentes corporais e de asistencia sanitaria
   prazo de presentación de solicitudes será desde o 22 de xaneiro de 2019 ata as 14 horas do 12 de febreiro de 2019
   Máis información no BOE do 14 de xaneiro de 2019

   Bolsas de Posgrao no Estranxeiro da Fundación Barrié


   A Fundación Barrié convoca 10 Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro.
   Requisitos: 
   Ter a nacionalidade española.
   Ter vinculación con Galicia. Para ese efecto, considerarase unicamente nos seguintes supostos: 
   a) Candidatos/as nados/as en Galicia 
   b) Persoas candidatas cun proxenitor nado en Galicia 
   c) Persoas candidatas empadroadas en calquera dos concellos de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.
   Estar en posesión dun título superior expedido por unha universidade española ou estranxeira (homologado polo Ministerio de Educación). Tamén poderán solicitar a bolsa os/as candidatos que estean cursando o seu último ano durante o curso académico 2018-2019.
   Os/as solicitantes deberán inscribirse en estudos conducentes á obtención dun título de Máster, que se desenvolvan de maneira presencial, continua, a tempo completo e no estranxeiro.
   Dotación:
   A dotación económica da bolsa será dun máximo de 50.000 € anuais, que se aplicarán total ou parcialmente, por esta orde, aos seguintes conceptos:
   1. Matrícula do programa no centro de destino
   2. Dotación inicial única de 1000 € para gastos de viaxe e instalación
   3. Asignación mensual de 1.600 € en concepto de aloxamento, manutención
   prazo para solicitar as becas estará aberto ata as 14:00 h do 4 de febreiro de 2019

   Proxectos de dinamización do Ano Santo Xacobeo 2021


   A Axencia de Turismo de Galici convoca subvencións para proxectos orixinais de dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021, co obxectivo principal de lograr unha programación sociocultural que anticipe a celebración do Xacobeo 2021, para a promoción e potenciación de Galicia, así como reforzo da dimensión internacional do Camiño de Santiago e da propia Comunidade Autónoma, tales como exposicións, mostras, intervencións, exhibicións, concertos, feiras e festivais, publicacións, creacións audiovisuais, talleres, xornadas de formación, conferencias, charlas, encontros, foros, actividades deportivas dirixidas, torneos, mostras gastronómicas, catas e degustacións, actividades de formación e intercambio, e outras.
   Beneficiarios/as:
   Liña 1: concellos, mancomunidades de concellos de Galicia, consorcios locais galegos e deputacións provinciais de Galicia.
   Liña 2: persoas físicas ou xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que están comprendidas na definición de pequena e mediana empresa (peme).
   Liña 3: entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.
   As solicitudes realizarase preferentemente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co procedemento TU300A
   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2019.
   Máis información no DOG do 14 de xaneiro de 2019 e en http://www.turismo.gal

   Subvencións culturais da Deputación da Coruña


   A Deputación da Coruña convoca o seu programa de subvencións culturais:
   - A entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades culturais.
   - A corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais.
   - A entidades sen ánimo de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais.
   - A entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2019.
   - A entidades sen ánimo de lucro e a concellos para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas
   - Para corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de gran formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais.
   - Para proxectos singulares de especial interese cultural que desenvolvan propostas artísticas e/ou culturais en lingua galega que resulten de interese para o desenvolvemento cultural a través da achega dun valor engadido de carácter social (igualdade, dereitos, diversidade, respecto ambiental, estima colectiva, cohesión social, integración”), patrimonial (memoria, coñecemento, difusión social) ou artística (innovación, experimentación, propostas de risco”).
   - A empresas audiovisuais para apoiar a distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2019
   Prazo: 15 de febreiro de 2019
   Máis información no BOP da Coruña do 16 de xaneiro de 2019

   Talento audiovisual galego


   A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) convoca subvencións para o fomento á creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escrita de guións e a realización de curtametraxes a cargo de creadores individuais ou a realización de longametraxes a cargo de empresas individuais ou produtoras.
   Modalidades:
   - Modalidade A: subvencións á escrita individual de guión en galego. Subvencións para proxectos de guión de obras orixinais ou adaptación de obras literarias, para longametraxes cinematográficas. A contía adxudicada por proxecto será de 5.000 euros.
   - Modalidade B: subvencións para a realización de proxectos de curtametraxes gravadas en versión orixinal galega cunha duración inferior a 60 minutos. As subvencións terán unha contía de 6.000 euros.
   - Modalidade C: subvencións a proxectos de longametraxes cinematográficas en versión orixinal galega, cunha duración igual ou superior aos 60 minutos e que conten cun realizador que non dirixise ou codirixise máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. As subvencións terán unha contía de 30.000 euros.
   Persoas beneficiarias
   1. Poderán optar ás subvencións das modalidades A e B todas as persoas residentes, polo menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, sempre que non realicen o proxecto para o que solicitan a subvención de xeito profesional.
   2. Poderán optar ás subvencións da modalidade C os directores residentes, polo menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, que estean constituídos como produtora individual no momento de presentar a solicitude.
   As solicitudes tramitaranse a través de https://sede.xunta.gal co procedemento CT207A
   O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 18 de febreiro de 2019
   Máis información no DOG do 18 de xaneiro de 2019 e en  http://www.agadic.gal