martes, 18 de decembro de 2018

Transporte gratuito para a mocidade: tarxeta xente nova

A Dirección Xeral de Mobilidade amplía o prazo de vixencia da tarifa Xente Nova, para mozos e mozas con idades comprendidas entre os 4 e os 18 anos de idade, incluídos.
Á xente nova aplicaráselle unha tarifa de 0 € nas viaxes metropolitanas interurbanas realizadas dentro do ámbito do Plan de transporte metropolitano de Galicia, cun número máximo de 60 viaxes mensuais por persoa usuaria.
Que é?
A Tarxeta Xente Nova é a tarxeta de transporte metropolitano de Galicia que permite realizar todas as viaxes interurbanas gratuítas.
Quen a pode utilizar?
Mozos de entre 4 e 18 anos, porque os menores de 4 anos xa viaxan gratis no transporte interurbano. Cando cumpras 19 poderás seguir usando a tarxeta ata que se esgote o saldo.
Como conseguila?
1. Solicita cita nesta páxina:http://solicitudonline.abanca.com/Tarjetas/gl/txn
2. Ao facilitar os datos que se solicitan xerarase unha cita na oficina Abanca máis próxima. Non é necesaria unha conta asociada.
3. Unha vez alí, só necesitan o teu DNI. A tarxeta é gratuíta. Lembra que, se aínda non cumpriches os 18 anos, deberá solicitala o teu representante legal, que, xunto co teu DNI, só terá que levar o seu DNI e o libro de familia ou documentos equivalentes.
4. A túa tarxeta xa está lista. Podes levala contigo e empezar a viaxar.
Máis información en http://tmg.xunta.gal/xente-nova-que-e e no correo electrónico: tmg@xunta.gal

mércores, 6 de xuño de 2018

Iniciativa Xove 2018A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2018, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.
A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma, a través de proxectos integrais e específicos de actuación.
Áreas de atención prioritaria:
a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación.
c) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da xuventude na súa comunidade e na súa contorna.
d) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
e) Creación de espazos para a comunicación e novas tecnoloxías.
f) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución, desde o asociacionismo ou desde os grupos informais.
g) Conservación do ambiente e do patrimonio cultural e natural, así como a súa posta en valor.
h) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
i) Dinamización da lingua galega entre a mocidade
Destinatarios/as:
a) Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa xuvenil.
b) As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións que as conforman.
Requisitos:
- As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
- Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozos/as con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos no momento de presentar a solicitude, debidamente identificados/as, e un/unha deles/as asumirá o papel de representante único do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario/a, lle corresponden ao grupo. Así mesmo, será necesario que o grupo teña unha denominación que o identifique. As persoas que o compoñan deberán de estar empadroadas nalgún dos municipios pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia.
O incumprimento por parte de calquera das persoas membros do grupo do requisito da idade ou do empadroamento suporá a non admisión a trámite da solicitude.
Non se admitirá que a mesma persoa forme parte ou pertenza a outro grupo ou asociación, de ámbito autonómico ou provincial, solicitante destas axudas.
Proxectos:
Os proxectos deberán levarse a cabo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Só se poderá presentar un proxecto por solicitante e o seu orzamento total non poderá ser superior a 5.000 €.
Considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza do proxecto presentado, resulten estritamente necesarios para levalo a cabo e financien actividades realizadas desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2018.
Neste enlace podedes ver proxectos subvencionados en edicións anteriores: http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de xuño de 2018.
Pódese tramitar en https://sede.xunta.es no procedemento BS306B.
Máis información no DOG do 16 de maio de 2018 e en http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove

luns, 4 de xuño de 2018

Axudas a entidades sen ánimo de lucro para a contratación de persoas mozas


A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro
Requisitos
Entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) na data de publicación da presente convocatoria, que establezan accións específicas para a inserción das persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, maiores, familia, infancia, menores ou mulleres, de conformidade coa área de actuación recollida no RUEPSS
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xuño de 2018.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemente TR352C
Máis información no DOG do 15 de maio de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

domingo, 3 de xuño de 2018

Programa de Axentes Mozos en Educación para a Saúde (PAJEPS 2018)

Desde a Fundación de Educación para a Saúde (FUNDAEPS), presentan novamente o Programa de Axentes Mozos en Educación para a Saúde (PAJEPS 2018) que leva 23 anos formando á mocidade co obxectivo de que poidan intervir na súa comunidade.
Trátase dun programa organizado por FUNDADEPS e subvencionado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, que ten por obxectivo promocionar hábitos de vida saudables entre a poboación xuvenil a través da formación de mozas.
Os requisitos que se deben cumprir para participar son:
- Mocidade entre 18 e 30 anos.
- Que residan en España.
- Que sexan presentados ou avalados por calquera organismo ou entidade de carácter público ou privado.
Durante unha semana de convivencia (16 a 20 Xullo) realízase a formación para ser Axente de Saúde nos seguintes temas:
- Educación para a Saúde.                            
- Metodoloxía de Intervención en  EpS.
- Técnicas de Intervención en  EpS.          
- Técnicas de comunicación.
- Educación Ambiental.                    
- Educación Afectivo-Sexual.
- Prevención de Adiccións.                     
- Nutrición e Alimentación.
- Actividade Física.                                         
- Recursos  Psicoemocionales en EpS.
- Recursos Sociais en EpS.
Unha vez finalizado o curso, os participantes dispoñen de 5 meses para realizar intervencións en organismos ou entidades da súa comunidade. Posteriormente conseguen Un diploma de Axente de Saúde que certifica o total de horas de formación recibidas (25 h) máis as horas de intervención que realizasen recoñecido por FUNDADEPS.
Para participar os/ as interesados/ as deben:
1. Cumprimentar a ficha de adhesión (necesita o selo e/ou firma do organismo ou entidade que lle avala).
2. Enviar a ficha de adhesión selada e un CV con fotografía. Poden facelo por e-mail: agentesdesalud@fundadeps.org  ou á dirección postal:
Programa  PAJEPS,  FUNDADEPS, Hospital Clínico San Carlos,  C/ Prof. Martín Lagos s/n. Servizo de Medicina Preventiva 3ª Norte 28040 Madrid. (Poñendo  Att: Irene Ramos).
3. Unha vez recibida toda a información forman parte da lista de preinscricións. Posteriormente realizarase unha selección, se resulta seleccionado/a recibirán un e-mail confirmando a súa asistencia en  PAJEPS 2018.
Lugar:  Colexio Gredos San Diego Buitrago. Avda. de Madrid 16.  Buitrago de Lozoya (Madrid)
Data:  Do 16 ao 20 de Xullo
Cota a pagar:  65 € (inclúe: transporte, aloxamento, formación e certificación).
Máis información en https://www.fundadeps.org/Actividad.asp?codactividad=97
A través das redes sociais (FACEBOOK: Agentes de Salud, FUNDADEPS).
e-mail agentesdesalud@fundadeps.org
Teléfonos: 91 330 3422 y 91 330 3705

xoves, 3 de maio de 2018


Charla sobre a intelixencia artificial en Carballo

02 Mai 2018


  David Domínguez Fondo, Correspondente xuvenil no IES Isidro Parga Pondal de Carballo organiza unha charla sobre a intelixencia artificial coa colaboración e patrocinio de Google.
  Para poder asistir á charla o próximo martes 8 de maio ás 17:30 h, será necesario rexistrarse no seguinte enlace: https://googleioextendedcarballo.app.rsvpify.com/
  Para máis información sobre o evento/charla no seguinte enlace: https://events.google.com/io/

  Campamentos de Verán 2018

  25 Abr 2018
   A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2018
   Servizos ofertados:
   a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a mozo/a.
   b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
   c) Manutención en réxime de pensión completa.
   d) O material necesario para a actividade.
   e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais que por razón da súa discapacidade precisen apoio, disporase de persoal que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
   f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
   g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída, ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.
   A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 15:00 e as 17:00 horas.
   Cando a incorporación aos campamentos e albergues teña lugar fóra de Galicia, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela, ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada.
   Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria as persoas mozas galegas residentes en Galicia. Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.
   Idades: 
   En canto á idade mínima e máxima para participar na Campaña de verán 2018, cómpre destacar o seguinte:
   a) As persoas nacidas no ano 2000 non poderán facer os 18 anos antes da finalización do campamento.
   b) As persoas nacidas no ano 2009 deberán ter feitos os 9 anos ao inicio do campamento.
   Discapacidades:
   As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:
   a) Facer constar a súa condición na epígrafe que figura no seu impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios, se os precisar. 
   b) Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa. 
   c) Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.
   Adxudicación das prazas 
   a) Por adxudicación directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles. 
   b) Por sorteo, por medios informáticos, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles.
   Solicitudes:
   As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos seguintes códigos:
   Solicitude individual:  procedemento BS303A.
   Solicitude múltiple:  procedemento BS303F.
   Prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade:
   procedemento BS303G  para solicitude individual
   procedemento BS303H no caso de solicitude múltiple.
   Prezo:
   Os membros de familia que teñan o título de numerosa terán un desconto do 50% 
   As persoas usuarias do Carné xove gozarán dun desconto do 25%
   Prazo:
   O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ato o 18 de maio de 2018
   Máis información no DOG do 25 de abril de 2018

   xoves, 5 de abril de 2018

   Relación entre o consumo de alcol e outras drogas e o uso problemático da internet en adolescentes   Estudo feito por Sandra Golpe, Patricia Gómez, Teresa Braña, Jesús Varela e Antonio Rial da Universidade de Santiago de Compostela.
   A realización do presente traballo, a partir dunha mostra de 3882 adolescentes españois de entre 12 e 18 anos, permitiu constatar que efectivamente existe unha estreita relación entre o consumo de alcol (medido a través do AUDIT) e outras drogas (medido a través do  CRAFFT e do  CAST) e o uso problemático da internet (medido a través do  EUPI-a).
   Enlace ao estudo publicado na revista Adicciones: http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/959/883

   InterRail   É un pase que permite viaxar nas compañías participantes de 30 países europeos e tránsito marítimo entre Italia e Grecia, segundo as características da modalidade escollida.
   A gama de pases Interrail comprende os Interrail Global Pass e Interrail One Country Pass. Pode ser adquirido e utilizado por persoas con residencia nalgún dos seguintes países: Albania, Alemaña, Andorra, Austria, Bélxica, Bielorrusia, Bosnia- Herzegovina, Bulgaria, Cidade do Vaticano, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, FYR Macedonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Kósovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Irlanda, Romanía, Rusia, San Mariño, Serbia, Suecia, Suíza, Turquía e Ucraína. Tamén pode figurar como residencia uno dos territorios seguintes: Illas Aland, de Finlandia; Illas Feroe, de Dinamarca; Xibraltar, Guernsey, Illa de Man e Xersei, do Reino Unido; Svalbard e Jan Mayen, de Noruega. Os residentes en territorios de ultramar que pertencen a países europeos non poden adquirilo. É persoal e intransferible, polo que é necesario acreditar a identidade e data de nacemento mediante a presentación de D. N.I. ou pasaporte que inclúa unha fotografía.

   Non existe límite de idade para viaxar cun pase  Interrail. Ademais do pase para adultos, existen as seguintes variantes:
   " Youth" destinado a mozos que non teñan cumpridos 28 anos o primeiro día de validez do pase.
   " Senior" destinado a adultos con 60 anos cumpridos o primeiro día de validez do pase.
   “ Child” destinado a nenos entre 4 e 11 anos cumpridos. Este pase é gratuíto cando viaxan acompañados de adultos (limitado a dous nenos por adulto).
   Interrail pode adquirirse en España ata 3 meses antes da data do primeiro día de validez.

   luns, 2 de abril de 2018

   Premios #SaferInternet4EU   Presentados pola Comisión Europea, os premios teñen como obxectivo recompensar e celebrar a excelencia e as mellores prácticas no campo da internet europeo máis seguro / mellor de organizacións, docentes e novas.
   Os premios están abertos en tres categorías:
   - Un premio ás mellores prácticas para organizacións, premiando un programa de educación en seguridade innovador en liña de alta calidade, unha campaña de recursos ou de concienciación dirixida a mozas, mestres ou pais. Esta categoría está aberta a organizacións públicas e privadas (incluídas organizacións de redes inseguras), especialistas ou académicos que operan dentro dun dos países beneficiarios do “Programa Mellor Internet na Facilidade da Conectividade en Europa” (CEF), é dicir,  EU28, Islandia e Noruega.
   - Un premio ás mellores prácticas para mestres, premiando unha iniciativa, recurso, ferramenta ou solución notable e inspiradora dun só mestre ou un grupo de mestres.
   - Un premio ás mellores prácticas para mozas e mozos, premiando unha iniciativa, recurso, ferramenta ou solución notable e inspiradora dunha soa persoa nova ou un grupo de mozos.
   Todas as mellores prácticas deberían centrarse en cuestións relacionadas co ámbito de Mellor Internet para nenos (BIK), abordando temas como noticias falsas, intimidación cibernética, xoguetes conectados e preocupacións de privacidade, arranxo persoal, exposición a contido daniño ou inquietante, ou aspectos de ciber hixiene (é dicir, seguridade con contrasinal, seguridade  cibernética, etc.).
   As prácticas, recursos, programas ou campañas deberían crearse ou lanzado nos últimos dous anos (despois do 1 de marzo de 2016) e poden presentarse en calquera dos idiomas da UE.
   Os solicitantes deben ter entre 13 e 19 anos.
   Prazo: 15 de maio de 2018.
   https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=2829529

   sábado, 10 de marzo de 2018

   III Premios Fouciño


   O Concello de Zas convoca os III premios Fouciño de audiovisual
   Haberá dúas categorías:
   Categoría para centros de ensino: Poderán participar a través do seu centro de ensino todos aqueles alumnos matriculados no presente curso 2017-2018. Isto inclúe centros públicos e privados en calquera dos seguintes ciclos: infantil, primaria, secundaria e bacharelato (quedan excluidos formación profesional e universitarios).
   Categoría aberta: Poderán participar todas as persoas físicas ou xurídicas, tanto de forma individual como colectiva. Isto inclúe tamén a estudantes que queiran presentar pezas de xeito independente do seu centro de ensino.
   Nota: En calquera das dúas categorías se os participantes son menores de idade é imprescindible entregar o consentimento dos pais, nais ou titores legais.
   Características da pezas audiovisuais:
   A temática das pezas é libre.
   As historias deberán ser orixinais, de creación propia ou con base popular ou literaria. No caso de que a curtametraxe estea baseada nunha obra literaria, deberase acreditar as autorizacións pertinentes ao respecto dos dereitos de autoría.
   Non serán admitidas as curtametraxes xa presentadas en edicións anteriores.
   As pezas presentadas non poderán ter sido premiadas noutros concursos.
   Os autores son os únicos responsables do contido das pezas entregadas. No caso de ser menores de idade, a responsabilidade caerá sobre o representante legal do menor.
   As pezas terán unha duración máxima de 5 minutos e deberán ser en galego ou posuír subtítulos en galego.
   As curtametraxes deberán entregarse en formato .mov ou mp4 (codec H.264), resolución: 1920x1080 ou 1280x720, taxa máxima de trasferencia de bits: 20.000kbps; audio ACC.
   prazo para participar nos III Premios Fouciño estará aberto ata o 31 de maio de 2018.
   Proxeccións:
   A proxección das curtametraxes finalistas seleccionadas nos III Premios Fouciño terá lugar o 30 de xuño de 2018 no marco do festival, no que ,ademais, haberá concertos ao aire libre así como outras actividades paralelas. Durante o certame haberá un espazo para o acto de entrega dos premios.
   Premios:
   Premio da categoría de centros de ensino: 300 € en metálico para o centro de ensino + trofeo
   Premio da categoría libre: 700 € en metálico para o gañador/es + trofeo
   Premio do público: trofeo
   Accésit: O xurado pode considerar outorgar un accésit a aquela peza que mostre unha alta calidade, aínda que non superior á da gañadora. O accésit consistirá nun trofeo.

   IX concurso de viñetas “Donas”. Mulleres na historia de Galicia


   O obxecto do concurso é empregar a viñeta, ou tira de viñetas (como máximo 6 viñetas) para reflexionar, concienciar e mudar mentalidades da cidadanía en xeral e da poboación adolescente en particular, xa que representan o cambio e o futuro, sobre as mulleres na historia de Galicia co obxecto de visibilizar o empoderamento das mulleres como presenza fundamental no desenvolvemento da sociedade galega.
   Participantes
   Poderán participar todas as persoas físicas, con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou en grupo.
   Cada participante/s só poderá presentar unha única obra orixinal e inédita, escrita en galego e non premiada con anterioridade.
   Non poderán participar as persoas que fosen premiadas con anterioridade neste concurso.
   Temática
   Os traballos presentados versarán sobre:
   – Historia das mulleres en Galicia.
   – Biografías femininas galegas que visibilicen as súas obras ou legados: profesoras, políticas, científicas, activistas, escritoras, periodistas, poetas, exiliadas, armadoras, artistas, almirantas de navegación, investigadoras, deportistas, etc.
   – Empoderamento feminino na historia de Galicia.
   – O papel das mulleres e historias de vida no desenvolvemento da sociedade galega; na Galicia rural da Posguerra, na ciencia e a investigación, na mobilización feminina e a loita pola liberación das mulleres galegas na Historia, na artesanía, nos medios de comunicación, no eido do mar, etc.
   Os textos empregados deberán respectar os principios da lexislación vixente en políticas de igualdade de xénero e de prevención da violencia de xénero.
   Formato
   A viñeta poderá presentarse en formato, como mínimo DIN A5 e como máximo en DIN A4.
   A historia poderá estar composta por unha viñeta ou por un máximo de seis viñetas cun fío condutor.
   Poderá empregarse a técnica libre.
   A execución do traballo poderá ser manual ou dixital.
   A obra presentarase en soporte físico de papel.
   A obra non poderá ir asinada co nome.
   O idioma empregado será o galego.
   Premio
   Poderase participar en dúas categorías:
   CATEGORÍA A (idades comprendidas entre os 12 e 14 anos).
   Primeiro premio: consistirá nun iPAD AIR e unha colección de cómics.
   Segundo e terceiro premio: consistirá nunha TABLET e unha colección de cómics.
   CATEGORÍA B (idades comprendidas entre os 15 e 18 anos).
   Primeiro premio: consistirá nun iPAD AIR e unha colección de cómics.
   Segundo e terceiro premio: consistirá nunha TABLET e unha colección de cómics.
   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de abril de 2018.
   Forma de presentación: 
   os traballos entregaranse nun sobre pechado; no exterior do sobre indicarase IX Concurso de Viñetas “Donas”, a categoría na que se presenta (categoría A para persoas de entre 12 e 14 anos e categoría B para persoas entre 15 e 18 anos) e un pseudónimo como identificador do traballo.
   Dentro deste sobre irán o traballo e outro sobre pechado co pseudónimo no exterior. No seu interior a folla de aceptación dos compromisos e autorización de datos de carácter persoal cos datos requiridos.

   Intercambio xuvenil en Cantabria   Título: YOUTHSOE empregabilidade e emprendemento xuvenil no marco da RESOE.
   Na terceira rolda Erasmus +, do ano 2017, aprobouse o proxecto de intercambio xuvenil presentado pola entidade “Ser Joven” de Cantabria.
   As datas do intercambio son do 23 ao 30 de abril, incluídos viaxes.
   Lugar do intercambio: albergue xuvenil Gerardo Diego de Solórzano (Cantabria). Aloxamento en habitacións de uso múltiple.
   Pagaranse os gastos de transporte de ida e volta, (debidamente xustificados) desde o domicilio ata o lugar do aloxamento ata un total de 180 € por participante.
   Participantes e perfil: 
   -5 participantes por cada comunidade autónoma (Galicia, Asturias, Castela e León e Cantabria) e 20 participantes de Portugal (10 da rexión centro, e 10 da rexión norte).
   -Perfil: 18 a 25 anos, con dificultades de empregabilidade, de carácter social, educativo, económico… Non é necesario que todos os participantes carezan de formación, é máis, é interesante formar un grupo heteroxéneo no que poidan achegarse uns a outros.
   Os mozos interesados teñen que enviar un correo coa súa motivación para participar á dirección da entidade organizadora, e-mail: info@ser-joven.org
   PROGRAMA 
   Día 1
   Mañá:
   Coñecémonos e analizamos a nosa identidade laboral. Formación: 3 horas. Lego Serious Play (posible en inglés)
   Que é Lego Serious Play?. É unha metodoloxía radical de innovación para xestionar e solucionar problemas complexos e fomentar o traballo colaborativo aplicable a diferentes contextos persoais, laborais e empresariais onde o xogo serio, a comunicación, a creatividade e a innovación póñense en marcha para construír equipos, xerar competencias e fortalecer alicerces empresariais.
   Con LEGO SERIOUS PLAY (LSP), a través das preguntas do facilitador, cada participante constrúe o seu propio modelo  tridimensional utilizando pezas especializadas de LEGO. Os modelos serven de base para discusións grupais e toma de decisións concretas.
   Desde a década dos 70s, diversas investigacións constataron que a inmensa maioría da xente prefire os enfoques visuais e espaciais para a resolución de problemas. Cando activamos esta forma de pensamento somos máis creativos que cando usamos palabras ou concepto e atopamos posibles solucións que doutra forma pasarían desapercibidas. Outro dos maiores beneficios de LSP é o enfoque cara a resultados compartidos.
   Algúns aspectos que abordaremos no Taller de Lego Serious Play
   -A ‘xestión’ de nosa propia identidade no mercado laboral xa é unha das competencias básicas do século  XXI.
   -Como nos situamos no mundo laboral, e como posiciónannos os  demais require un nivel de  reflexión e ferramentas que non sempre aprendemos a manexar no sistema educativo.
   - Neste taller adaptamos o popular lenzo de modelo CANVAS persoal a 3 Dcon a axuda do Lego SeriousPlay® ao individuo para explorar facetas do noso perfil profesional, visualizar relaciónana entre eles, para explotar as posibles oportunidades e para superar as resistencias e conflitos. 
   - Aprendemos a converter o noso perfil persoal en accións, propostas e confianza para afrontar un mercado laboral complexo, competitivo e esixente.
   QUE?! Ofreces, dás, fas, tes de valor, recibes a cambio.
   QUEN? Es, axudas, coñécete, pode ser o teu cliente, os teus socios, pódete axudar.
   COMO?” Axudas, relaciónaste, chegan a coñecerte, engades valor.
   Tarde: 
   Visita á o Parque Científico Tecnolóxico de Cantabria.
   Día 2
   Todo o día:  Visita Asociacións produtores Vales pasiegos:
   http://www.vallespasiegos.org/turismo/gastronomia/itemlist/category/110-produtores-/-artesáns 
   Emprendemento agroecolóxico
   - Adegas
   - Cerámica
   - Cervexa
   - Arandos ecolóxicos
   - Leite e iogures
   - Mel
   - Produtos cárnicos
   - Queixos
   - Sobaos e queixadas
   Día 3
   Mañá: Charla formativa. 3 horas.  Márketing dixital. Como vender o teu produto en redes sociais
   Tarde: Charla CRAE Cantabria. 3 horas
    
   Día 4
   Visita a Suances
   - Proxecto municipal de agricultura ecolóxica de Suances. Escola emprendemento agroecológico de Suances.
   - Grupos de consumo
   - Horto ecolóxico-Selo de calidade e proximidade 'Terrae Eco Km 0'.
   - Produtos de tempada, artesanais, agroecológicos ou ecolóxicos e de proximidade.
   Torrelavega. Viveiro de empresas.
   Día 5
   Pola mañá: Santoña. Conserveiras.
   Pola tarde: Alto Asón
   Día 6
   Pola mañá: visita a unha oficina de emprego do Servizo Cántabro de Emprego. Visita á oficina. Coñecemos os recursos para o emprego dos servizos públicos de Emprego. Coñecemos os recursos de mobilidade REDE EURES.
   Pola tarde: Grupo de Acción local Liébana.
   Día 7 
   Pola mañá: Visita Destilería Siderit. Encontro con mozos emprendedores e networking

   venres, 2 de marzo de 2018

   #CTRLnonéamor
   #CTRLnonéamor e un recurso sobre violencia nas relacións de noivado entre adolescentes, cuxo obxectivo e proporcionar unha visión crítica das relacións de parella baseadas nos mitos do amor romántico. Para iso, presentamos unha guía moi visual na que tomamos algunhas das frases románticas máis coñecidas das nosas linguas (galego e castelán) e lles damos a volta para fomentar a reflexión.

   Preme aquí.

   xoves, 1 de marzo de 2018

   XXII Concurso de Humor Gráfico “Curuxa do Humor 2018”


   O Concello de FENE convoca a XXII edición do premio de humor gráfico Curuxa do Humor 2018
   Categorías:
   Categoría CURUXA, calquera persoa maior de 25 anos residente no Estado español.
   Categoría CURUXA-NOVA, calquera persoa de até 25 anos residente no Estado español. As persoas menores de 25 anos poderán participar na categoría xeral, CURUXA, extremo que implica a renuncia á categoría CURUXA-NOVA.
   Os/as participantes poderán presentar un só debuxo.
   Temática:
   As obras presentadas serán de temática libre. Humor gráfico nas súas modalidades mudo, texto ilustrado ou viñeta.
   Características do debuxo:
   As obras presentadas a concurso deberán ser de creación propia e inédita.
   Presentaranse en formato papel, mesmo no caso de traballos realizados dixitalmente.
   A dimensión máxima do debuxo será de 29,7x42 cm (A3).
   Non se admitirán fotocopias nin gravados.
   Lingua:
   Os traballos deberán estar redactados en galego ou en calquera das linguas oficiais do Estado aínda que, neste caso, o/a autor/a deberá achegar a tradución ao galego do texto do debuxo. Admítense traballos de humor mudo.
   Prazo:
   O prazo para presentar debuxos estaá aberto ata o día 31 de maio de 2018.
   Envío de orixinais:
   A presentación da documentación efectuarase no Rexistro Xeneral do Concello de Fene sito na R/Concello s/n ou noutros rexistro dirixidos a este enderezo
   Identificación:
   Os traballos enviaranse en paquete/sobre sen remite e facendo constar no exterior “Para o concurso do humor gráfico-Curuxa 2018”, amais da categoría na que concursa:
   Rexistro Xeral do Concello de Fene
   R/ Alcalde Ramón Souto González, s/n
   15500 Fene
   A Coruña
   As obras presentaranse baixo o sistema de plica, polo que serán enviadas xunto cun sobre independente, pechado, e en cuxo exterior conste:
   – Nome do certame: CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO-CURUXA DO HUMOR 2018
   – A categoría na que concursa: CURUXA ou CURUXA NOVA
   – Título da obra
   – Lema ou seudónimo da persoa que sexa a súa autora
   Exposición dos traballos:
   A presentación de traballos a concurso implica a autorización expresa ao Museo do Humor do Concello de Fene a utilizar estas imaxes a efectos simplemente expositivos, no propio Museo e/ou noutras instalacións do termo municipal así como na páxina web municipal.
   Premios:
   Categoría Curuxa (maiores de 25 anos)
   1º Premio, dotado con 2.000 € e diploma
   2º Premio, dotado con 1.500 € e diploma
   Categoría Curuxa-nova (menores de 25 anos)
   1º Premio, dotado con 1.000 € e diploma
   2º Premio, dotado con 500 € e diploma
   Máis información e en www.fenecidadan.net
   http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/16/2018_0000001224.pdf

   mércores, 28 de febreiro de 2018

   Consumópolis-13 Na publicidade: todo vale?   A Consellería de Educación e o Instituto Galego do Consumo e da Competencia convocan a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida Consumópolis-13 Na publicidade: todo vale?
   O concurso consta de dúas partes:
   A primeira parte do concurso consiste na realización do percorrido pola cidade virtual de Consumópolis, que se desenvolve a través do sitio web www.consumopolis.es
   A segunda parte do concurso consiste no deseño, elaboración e presentación dun traballo conxunto sobre consumo responsable.
   Participantes
   Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos 5º ou 6º de educación primaria ou 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria en calquera centro docente da Comunidades Autónoma de Galicia.
   Cada alumno ou alumna participante só poderá formar parte dun equipo. Os equipos deben procurar a paridade, polo que se procurará que cada equipo non teña máis de tres membros do mesmo sexo.
   Cada equipo debe estar coordinado por un docente do centro. Un mesmo docente poderá coordinar máis dun equipo no seu centro.
   Non existe límite para o número de equipos que se poden formar en cada centro docente.
   Categorías de participación
   – Categoría A: alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria.
   – Categoría B: alumnado de 1º e 2º curso de ESO.
   – Categoría C: alumnado de 3º e 4º curso de ESO.
   O prazo para a presentación dos traballos á fase autonómica estará aberto ata o día 27 de abril de 2018.
   As solicitude deberán tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN114A
   Premios:
   Concederanse tres premios de 1.000, 600 e 300 euros para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada unha das categorías de participación.
   Os traballos clasificados en primeiro lugar en cada unha das categorías de participación representarán a Comunidade Autónoma de Galicia na fase estatal, que terá lugar en Madrid.
   Máis información no DOG do 26 de febreiro de 2018 e en www.consumopolis.es

   martes, 27 de febreiro de 2018

   Proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto”


   A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha o proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto” co obxecto de facilitar aos mozos e mozas a súa orientación profesional e futura inserción sociolaboral en comarcas locais, ofrecéndolle apoio e acompañamento profesionalizado no proceso de elaboración e materialización dos seus proxectos en tres eidos: profesional (emprego/empresa), persoal (motivación, habilidades sociais) e social (cooperación, voluntariado, reciprocidade).
   No medio rural tamén se erixen hoxe novas oportunidades e recursos susceptibles de seren valorizados, tanto para a creación de novas empresas coma para empregos que aporten valor engadido ás xa existentes. Para isto, é preciso por a disposición da xente moza mecanismos que lles axuden a descubrir estas oportunidades, impulsando os seus proxectos de inserción sociolaboral e converter deste xeito á xuventude no maior activo para o desenvolvemento local.
    
   Obxectivos. Os obxectivos específicos do proxecto son:
   1. Axudar aos mozos/as a coñecer e valorizar máis e mellor o territorio rural e descubrir as oportunidades que este lles ofrece no eido profesional e social.
   2. Impulsar a aprendizaxe pola práctica, aplicando a metodoloxía da alternancia e a colaboración co tecido empresarial.
   3. Prestar apoio e seguimento individualizado e/ou grupal aos proxectos de emprego/ empresa ou de carácter social xerados, garantindo a súa consolidación no territorio.
   4. Fomentar a introdución da innovación no marco dos itinerarios de inserción sociolaboral, baseada fundamentalmente na aplicación das TIC na xestión empresarial, comercial e social.
   5. Promover a autonomía e o empoderamento da xuventude no rural, como actores sociais dos seus territorios para favorecer a súa promoción persoal e social, así coma a súa incorporación a redes de partenariado no territorio.
   Destinatarios/as: mozos e mozas de territorios rurais con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos  en fase de finalización de estudos, desempregados ou en situación de abandono escolar.
   Número de prazas: 60.
   Duración: de marzo a outubro de 2018.
   Prazo de inscrición: do 26 de febreiro ao 12 de marzo de 2018.
   Inscricións: mediante o envío do formulario electrónico que figura ao final desta convocatoria.
   Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con indicación do día e lugar de inicio da fase de formación.
   Se no prazo dos cinco días seguintes á finalización do prazo de inscrición, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, se entende que non obtiveron praza.
   Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas. Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con indicación do día e lugar de inicio da fase de formación.
   Se no prazo dos cinco días seguintes á finalización do prazo de inscrición, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, se entende que non obtiveron praza.
   Actividades:
   1. Safari de emprego no territorios.
   Duración: 3 meses (abril-xuño 2018). 12 sesións.
   Sesións de 1 día a semana (3/4 h), onde se analizarán casos prácticos de éxito,  traballarase iniciativas emprendedoras, participarán  emprendedores presentando as súas experiencias, profesionais dos sectores de interese, realizaranse visitas técnicas a empresas de referencia.
   Esta actividade constará de 2 partes :
   Sesións teóricas de traballo co grupo nos centros de impartición da actividade: Espazos Xove de Curtis e Carballo, podendo adaptarse segundo a procedencia dos participantes
   Sesións prácticas grupais e individuais : saídas ao territorio, visitas, dinámicas grupais.
   Fases do Safari:  
   1. Exploración (8 sesións):  sesións de traballo en grupo, para elaborar un guión/base de traballo analizando as potencialidades, recursos e necesidades do territorio.  Nesta fase, os participantes, acompañados polos técnicos responsables, definirán as rutas a explorar e analizarán os sectores máis proclives a crear emprego na zona de incidencia.
   2. Descubrimento (4 sesións): sesións de traballo de campo, guiadas polo persoal técnico,  para realizar as accións / tarefas de exploración das rutas definidas na fase anterior:
   - Entrevistas a profesionais, emprendedores, axentes do territorio.
   - Investigación de mercado, análise dos recursos da contorna.
   - Exploración do sector de interese para cada participante (situación actual, empresas existentes, necesidades, ...)
   2. Formación para a inserción – grupo
   Duración: 2 meses (maio-xuño 2018) – adaptada ás necesidades dos participantes (ata un máximo de 24 sesións).
   Trátase de formación básica adaptada ás necesidades do grupo, en eidos nos que se amosen certas necesidades, como poden ser a comunicación, innovación, TIC, normativa, etc,  que son hoxe fundamentais para a  inserción laboral.
   Poderá estar organizada en sesións máis continuas, dúas ou tres veces por semana,  para favorecer a adquisición de coñecementos polos participantes (farase en función da demanda ata un máximo de 24 sesións).
   As sesións, impartidas por profesionais/docentes expertos, basearanse na metodoloxía do “learning by doing”, aprendizaxe pola práctica, nas cales, os participantes poderán participar activamente no desenvolvemento das mesmas ( supostos prácticos, dinámicas,..).
   Inclúe:
   - Formación básica sobre a xestión da actividade comercial e empresarial.
   - Formación específica, á demanda dos participantes: loxística, comunicación, xestión empresarial,  busca activa de emprego...
   3. Formación na empresa – individual:
   Sesións de estadías profesionais en empresas do sector de interese de cada participante, fomentando a aprendizaxe pola práctica e o contacto continuo coa realidade empresarial. Poderán participar aqueles mozos/as que a demanden ou precisen.
   Poderanse realizar estadías dentro do período de tempo comprendido entre os meses de maio a setembro de 2018.
   Duración das estadías:
   Mínimo : 60 h de prácticas (2 semanas)
   Máximo  240 h de prácticas (6 semanas)
   A xornada de prácticas terá unha duración máxima de 7 horas.
   Os participantes contarán cun seguro de R.C. e de accidentes.
   As estadías de formación nas empresas serán organizadas en función dos criterios establecidos para cada un dos participantes e segundo as necesidades das empresas de cara a posibles contratacións . Para levar a cabo as estadías, asinaranse convenios cas empresas de acollida nos que se reflecta a duración,  as actividades que realizará o mozo/a, os horarios e se establecerá unha persoa responsable da empresa para o seu seguimento e avaliación .
   4. Titorización e seguimento individual
   Comezarán  a partir do mes de maio de 2018 e desenvolveranse durante toda a execución do proxecto (outubro) , ao longo das diferentes fases terán lugar reunións do equipo técnico con cada participante para o seguimento do seu itinerario de inserción e a  articulación de medidas adaptadas a cada caso.
   5. Captura de proxectos
   Duración: 1 mes – último mes do proxecto (outubro 2018)
   Trátase da  fase de conclusións, os mozos e mozas terán de xeito individual:
   Acadada experiencia laboral nos sectores de interese.
   Identificados  nichos de emprego no territorio.
   Elaborado un plan de mellora da súa empregabilidade.
   Definidas  as  oportunidades/proxectos para emprender.
   Identificadas  as necesidades de formación que precisen.
   Máis información: roteiros.ctb@xunta.gal
   FORMULARIO DE INSCRICIÓN

   xoves, 22 de febreiro de 2018

   Actividades de formación en linguas estranxeiras durante o verán

   A Consellería de Educación convcoca axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o ano 2018.
   O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2018, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2018/19.
   Requisitos:
   a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia.
   b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/17.
   c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.
   d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2017/18, nun centro da Rede de centros plurilingües.
   Destinos:
   destinos
   As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
   O prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 7 de marzo de 2018.
   Máis información no DOG do 7 de febreiro de 2018 en www.edu.xunta.es/axudasle

   mércores, 21 de febreiro de 2018

   Campus Científicos de Verán 2018


   O Ministerio de Educación convoca 1.560 axudas para participar no ano 2018 no Programa «Campus Científicos de Verán» para alumnos de 4º da ESO e 1º de Bacharelato.
   Os Campus terán lugar do 2 ao 29 de xullo de 2017, en catro quendas de 7 días de duración cada un, de domingo pola tarde a sábado a mediodía.
   Os proxectos ofertados, enmarcaranse nalgunha das áreas científicas: física, química, matemáticas, ciencias naturais e medioambientais e nas súas disciplinas asociadas.
   Proxectos:
   Universidade Autónoma de Madrid, Universidade de Almería, Universidae de Burgos, Universidade de Cádiz, Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Extremadura, Universidade de Granada, Universidade Jaume I de Castellón, Universidade das Palmas de Grana Canaria, Universidade de oviedo, Universidade Politécnica de Cartaxena, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Sevilla, Universidade de Valencia e Politécnica de Valencia e Universidade de Vigo.
   Requisitos:
   Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 2000.
   Estar a cursar, no ano académico 2017-2018 1º de Bacharelato da modalidade de Ciencias, ou 4º de ESO na opción de ensinos académicos cursando as materias troncais de "bioloxía e xeoloxía" e "física e química" ou na opción de ensinos aplicados cursando as materias troncais de "ciencias aplicadas á actividade profesional" e "tecnoloxía",
   Ter unha nota media no curso escolar 2016-2017 igual ou superior a 8,5 puntos.
   As solicitudes deberanse cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da dirección electrónica www.campuscientificos.es
   A obtención da axuda comportará a cobertura dos gastos de participación no proxecto adxudicado, con excepción do traslado desde os seus lugares de orixe ata o Campus asignado, así como desde este ata os seus domicilios, que será por conta dos adxudicatarios das axudas.
   Os solicitantes que obteñan praza, deberán abonar a cantidade de 85 euros, en concepto de matriculación
   Haberá 4 quendas de participación entre os días 1 e 28 de xullo de 2018.
   Os campus científicos desenvolveranse en varias universidade españolas, entres elas a de Vigo e a de Santiago.
   O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de marzo de 2018 ás 15.00h.
   Máis información no BOE do 15 de febreiro de 2018 e en www.campuscientificos.es
   http://educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares.html

   martes, 20 de febreiro de 2018

   Curso de prevención de riscos laborais nivel básico


   A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) convocan un curso de prevención de riscos laborais nivel básico
   Requisitos: persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
   O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ao 22 de febreiro de 2018.
   As solicitudes de participación na actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.
   Modalidade: teleformación.
   Duración:  60 h. Edición.
   Datas:  do 13 de marzo ao 10 de maio de 2018.
   Proba final presencial: o día 10 de maio ás 10.00 horas.
   Contido.
   1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
   2. Riscos xerais e a súa prevención.
   3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.
   4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.
   5. Primeiros auxilios.
   6. Prevención de riscos laborais desde a perspectiva de xénero.
   Máis información en https://egap.xunta.gal

   sábado, 17 de febreiro de 2018

   Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior


   A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.
   Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio
   Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
   O prazo de presentación será entre os días 13 e 23 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
   As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C
   Estrutura e organización da proba:
   a) Parte sociolingüística:
   – Lingua Castelá.
   – Lingua Galega.
   – Ciencias Sociais.
   b) Parte matemática:
   – Matemáticas.
   c) Parte científico-técnica:
   – Ciencias da Natureza.
   – Tecnoloxía.
   Realización da proba:
   As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 31 de maio de 2018
   Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior
   Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.
   O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 8 e 23 de febreiro de 2018, ambos os dous incluídos.
   As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
   Estrutura da proba:
   a) Parte común:
   – Lingua Galega.
   – Lingua Castelá.
   – Matemáticas.
   b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
   – Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
   – Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física.
   – Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.
   As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 19 de abril de 2018
   Máis información no DOG do 8 de febreiro de 2018 e en www.edu.xunta.es/fp

   xoves, 15 de febreiro de 2018

   Actividades de formación en linguas estranxeiras durante o verán


   A Consellería de Educación convcoca axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o ano 2018.
   O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2018, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2018/19.
   Requisitos:
   a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia.
   b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/17.
   c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.
   d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2017/18, nun centro da Rede de centros plurilingües.
   Destinos:
   destinos
   As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
   O prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 7 de marzo de 2018.
   Máis información no DOG do 7 de febreiro de 2018 en www.edu.xunta.es/axudasle

   luns, 12 de febreiro de 2018

   Voluntariado xuvenil no Centro Penitenciario de Monterroso

   A ONG Aliad-Ultreia e o Grupo de investigación SEPA da Universidade de Santiago de Compostela fan unha Convocatoria de voluntariado xuvenil para o desenvolvemento de actividades de carácter sociocultural, formativo e físico-deportivo no Centro Penitenciario de Monterroso.
   Poden concorrer á convocatoria persoas de entre 20 e 30 anos, ou grupos de persoas na que polo menos unha das súas integrantes se sitúe nesta franxa de idade.
   O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de marzo de 2018.
   Máis información en Aliad-Ultreia, teléfono 982 251 948 ou 655 395 940 ou no correo electrónico convivencia.prision@gmail.com
   http://convivenciaprision.wixsite.com/planasc/bases-convocatoria

   venres, 9 de febreiro de 2018

   XX Edición do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís


   O Concello de Carballo convoca a XX Edición do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís
   Cada autor ou autora poderá presentar un número máximo de tres obras. As fotografías realizaranse en branco e negro ou cor, natural ou manipulada, e o tema das obras é libre.
   Os traballos fotográficos que se presenten ao Certame deberán ser orixinais, inéditos e recentes.
   As fotografías non poderán ter sido presentadas con anterioridade a este concurso nin ter gañado ningún premio noutros concursos ou certames.
   As dimensións da obra fotográfica estarán comprendidas entre 25 x 35 cm como mínimo e 40 x 50 cm como máximo. Presentaranse montadas sobre cartón pluma ou soporte similar ríxido (cun grosor mínimo de 3 mm)
   Cada fotografía deberá vir acompañada ou ben do negativo ou ben do soporte informático en formato JPEG ou TIFF da obra presentada.
   Premios:
   1º premio: 1.500 € e diploma.
   2º premio: 750 € e diploma, patrocinado pola Fundación Luis Calvo Sanz.
   Premio Especial Carballo á mellor fotografía que faga referencia directa ao municipio de Carballo en calquera dos seus aspectos: 500 € e diploma (as obras presentadas ao Premio Especial Carballo tamén optarán ao resto de premios).
   O xurado poderá conceder accésits por un importe total de 300 €.  
   Presentación:  
   As obras presentadas ao Certame deberán gardar o anonimato do seu autor ou autora, e presentaranse sen sinatura e baixo un lema ou pseudónimo identificativo.
   Pola parte traseira do soporte da fotografía figurará o pseudónimo do/a autor/a, o título da obra, as indicacións do lugar onde foi tomada, a data na que se realizou e as técnicas empregadas e, se o/a autor/a o considera preciso, indicará a verticalidade ou horizontalidade da imaxe fotográfica.
   É imprescindible que as obras que queiran optar ao Premio Especial Carballo o indiquen na parte traseira do soporte.
   Cada fotografía deberá ir acompañada dun sobre pechado que se pegará na súa parte traseira. Na parte externa do sobre figurará o nome da fotografía e o pseudónimo empregado. No seu interior conterá a seguinte documentación:
   Fotocopia do documento nacional de identidade do/a autor/a.
   Solicitude de participación na que conste o pseudónimo empregado, título e lugar e data da toma da/s fotografía/s.
   Datos persoais do/a autor/a: nome completo, enderezo válido para os efectos de recibir notificacións, teléfono, fax, correo electrónico, etc.
   Declaración asinada para aceptar expresamente as bases e condicións do Certame, garantindo que a obra non se atopa pendente de resolución de ningún outro Certame e que o autor/a ten, directa ou indirectamente, a libre disposición de todos os dereitos de explotación nas súas diferentes modalidades sobre a obra.
   O prazo de presentación de fotografías estará aberto ata o 3 de abril de 2018
   Máis información no BOP da Coruña do 7 de febreiro de 2018 e en http://www.carballo.org

   mércores, 7 de febreiro de 2018

   “365 Días pola igualdade”   Dar cada día un paso máis cara á igualdade real entre mulleres e homes. Con este obxectivo, publícase o calendario “365 Días pola igualdade”, unha iniciativa do Instituto da Muller coa que se busca facer partícipe a toda a cidadanía da necesidade de seguir traballando pola eliminación de prexuízos e barreiras.
   O calendario “365 Días pola igualdade” atópase dispoñible na web do Instituto da Muller, desde a que se poderá descargar de forma totalmente gratuíta. A través de cada mes do ano este calendario dá a coñecer un tema central en torno ao cal virarán todas as actividades e actuacións que o Instituto da Muller desenvolve.
   Deste xeito, xaneiro estará dedicado á igualdade dentro da empresa, febreiro falará da relación da muller coa ciencia e a tecnoloxía, e marzo resaltará o Día Internacional da Muller e o seu papel no século  XXI. Con motivo do 30 aniversario da incorporación da muller ás Forzas Armadas, abril foi o mes elixido para dar visibilidade ás mulleres dentro dos corpos de seguridade. O mes de maio centrarase na relación da muller coa educación e os medios de comunicación, xuño resaltará a diversidade, coa celebración do Día internacional do Orgullo  LGTBI, e xullo concienciará sobre a presenza das mulleres nos órganos políticos. Agosto falará das mulleres dentro do deporte, setembro da muller na cultura e outubro da súa relación co mundo rural. O ano acabará coa loita pola erradicación da violencia exercida sobre as mulleres, que quedará destacada no mes de novembro, e a reclamación da importancia do asociacionismo feminino, no mes de decembro.
   http://www.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf

   “A Xuventude no mundo” edición 2018: intercambios xuvenís a Italia, Xeorxia e Xapón

   No marco do programa “A Xuventude no mundo”, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, ao abeiro das relacións bilaterais que a Xunta de Galicia mantén con distintas entidades noutros países, convoca catro intercambios xuvenís.

   País
   Lugar de intercambio
   Nº de prazas
   Data de realización 2018
   Italia
   Polo Tecnico Profesionale I.I.S. Vendramin Corner – Venecia
   20
   28/03-03/04
   Comuna de Fondachelli Fantina- Sicilia
   20
   11/03-17/03
   Xeorxia
   Asociación Biridge to Europe-Tiblisi
   5
   16/07- 22/07
   Xapón
   Prefectura de Wakayama
   30
   03/09-10/09

   Obxectivos: facilitar o coñecemento doutras realidades sociocultural e lingüísticas para a comprensión da diversidade cultural e favorecer e potenciar a adquisición de habilidades e competencias non formais que faciliten o desenvolvemento persoal.
   Prazo de inscrición: do 31 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2018.
   Inscrición: mediante envío de formulario electrónico dentro do prazo establecido. Só se admitirá unha solicitude por participante.
   Os erros nos datos facilitados na solicitude de participación ou a omisión dalgún deles pode ocasionar a desestimación da solicitude.
   Admítese a inscrición nos catro intercambios, tendo en conta os requisitos de participación en cada un deles. No caso de inscrición dobre, triplo ou cuádruplo o/a solicitante deberá indicar a orde de preferencia de participación.
   Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas para o intercambio. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación nos tres días seguintes, entenderase que non obtivo praza para o intercambio.
   No caso de que unha persoa solicite participar nos dous ou máis intercambios, a admisión nun intercambio exclúe a admisión nos outros, salvo que non se cubran as prazas destes últimos.
   Confirmada a praza nos 10 días (naturais) seguintes os/as seleccionadas deberán remitir a galeuropa@xunta.gal
   • Unha copia do billete de transporte adquirido para desprazarse ata a cidade do país do intercambio. Non é documento válido a reserva de voo.
   • Unha copia do seguro de viaxe, de accidentes e de enfermidade (ou copia da Tarxeta Sanitaria Europea no caso dos intercambios de Italia).
   • No intercambio á Prefectura de Wakayama (Xapón): unha declaración de compromiso de acoller na súa residencia en Galicia a dous mozos/as xaponeses/as durante tres días no mes de marzo de 2018 (9, 10 e 11 de marzo de 2018) con motivo do desenvolvemento do intercambio de acollida na comunidade autónoma galega.
   A non remisión destes documentos no prazo establecido supón a perda da praza no intercambio.
   De producirse baixas despois de adxudicarse as prazas, ofertaránselle aos/as solicitantes da lista de espera, tendo que presentar estes o billete e a documentación nos 5 días (naturais) seguintes da comunicación.
   No caso de que o billete de transporte adquirido fose anulado posteriormente a súa remisión á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a praza para o intercambio será anulada e considerada non adxudicada.
   Recibidos correctamente os documentos requiridos, aos seleccionados/as seralles facilitado, posteriormente, o nome do/a coordinador/a que acompañará ao grupo, así como o lugar de encontro no lugar de realización do intercambio.
   Realizarase o intercambio se existe un mínimo da metade das prazas convocadas para cada un.

   INTERCAMBIO XUVENIL A SICILIA (ITALIA)
   Título: “Mocidade para a inclusión de inmigrantes”.
   Datas de realización do intercambio: do 11 ao 17 de marzo de 2018.
   **O 11 de marzo todos os mozos e mozas participantes deben estar na Comuna de Fondachelli Fantina-Sicilia.
   **Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 17 de marzo.
   Prazas: 20 (acompañados/as dun/ha/s coordinador/a/s).
   Destinatarios/as: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
   Cobertura do intercambio:
   • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
   • Trasporte no ámbito do intercambio.
   • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
   Será a cargo do/a participante:
   • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
   • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade ou Tarxeta Sanitaria Europea.
   Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais; charlas coloquios sobre as sociedades multiculturais e políticas de integración; workshops sobre mediación e comunicación intercultural; reunións con autoridades locais; encontros con mozos e mozas sicialianos/as e cea intercultural.
   Recomendación de aeroportos máis pretos para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
   Aeroporto de Catania.
   Aeroporto de Palermo.
   INTERCAMBIO XUVENIL A VENECIA (ITALIA)
   Título: “Arte e historia veneciana”.
   Datas de realización do intercambio: do 28 de marzo ao 3 de abril de 2018.
   **O 28 de marzo todos os mozos e mozas participantes deben estar en Polo Tecnico Profesionale I.I.S. Vendramin Corner – Venecia.
   **Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 3 de abril.
   Prazas: 20 (acompañados/as dun/ha/s coordinador/a/s).
   Destinatarios/as: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
   Cobertura do intercambio:
   • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
   • Trasporte no ámbito do intercambio.
   • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
   Será a cargo do/a participante:
   • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
   • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade ou Tarxeta Sanitaria Europea.
   Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais, visita á Basílica e Praza de San Marcos, ao Palacio Ducal, illas de Murano e Burano, ao Teatro La Fenice, Museo de Historia Natural, workshops, encontros con mozos e mozas venecianos/as e cea intercultural.
   Recomendación de aeroportos máis pretos para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
   Aeroporto Internacional Marco Polo - Venecia.
   Aeroporto de Sant´Angelo – Treviso.
   INTERCAMBIO XUVENIL A TIBLISI (XEORXIA)
   Título: “A diversidade dos costumes, a convivencia entre culturas diferentes”.
   Datas de realización do intercambio: do 16 ao 22 de xullo de 2018.
   **O 16 de xullo todos os mozos e mozas participantes deben estar nas instalacións da Asociación Biridge to Europe en Tiblisi (Xeorxia).
   **Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 22 de xullo.
   Prazas: 5 (acompañados/a dun/ha coordinador/a).
   Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
   Cobertura do intercambio:
   • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
   • Trasporte no ámbito do intercambio.
   • Datas de realización do intercambio:Actividades organizadas pola entidade de acollida.
   Será a cargo do/a participante:
   • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
   • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade.
   Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais, reunión con mozos /as de universidades estatais,; visitas varias: Ministerio de relacións e Asuntos Exteriores de Xeorxia, covas de Sataplia,..., workshops, encontros con mozos e mozas xeorxianos e cea intercultural.
   Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
   Aeroporto de Tiblisi
   INTERCAMBIO XUVENIL Á PREFECTURA DE WAKAYAMA (XAPÓN).
   Título: “Conmemoración do 20 aniversario do irmanamento do Camiño Kumano Kodo co Camiño de Santiago”.
   Datas de realización do intercambio: do 3 ao 10 de setembro de 2018
   **O 3 de setembro todos os mozos e mozas participantes deberán estar en Wakayama.
   ** Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 10 de setembro.
   Prazas.- 30 (acompañados/as dun/ha coordinador/a).
   Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio e que non participaran nos últimos tres anos (2015-2017) no programa A Xuventude no mundo.
   Cobertura do intercambio:
   • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
   • Trasporte no ámbito do intercambio.
   • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
   • 3 días de estancia con familias xaponesas.
   Será a cargo do/a participante:
   • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
   • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade.
   Actividades provisionais previstas: percorrido durante 3 días do Camiño Kumano Kodo, visita a lugares tradicionais da cultura xaponesa, encontros con mozos e mozas xaponeses, cea intercultural e aloxamento durante 3 días con familias xaponesas.
   Estancias con familias xaponesas: Os/as participantes neste intercambio adquiren o compromiso de acoller no seu domicilio particular en Galicia durante 3 días (9, 10 e 11 de marzo de 2018) a 2 mozos ou mozas xaponeses/as, con motivo do desenvolvemento do intercambio de acollida en Galicia.
   Reunión previa á saída: Os /as mozos/as seleccionados/as serán convocados a unha reunión preparatoria do intercambio previo ao inicio do intercambio, no día e lugar que determine a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. A asistencia será obrigatoria, agás causa de forza maior debidamente xustificada. A data de realización desta reunión será comunicada por correo electrónico con antelación suficiente.
   Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
   Aeroporto de Kansai.
   MÁIS INFORMACIÓN
   galeuropa@xunta.gal
   Teléfono/s:981544645 - 981544869