mércores, 28 de febreiro de 2018

Consumópolis-13 Na publicidade: todo vale?A Consellería de Educación e o Instituto Galego do Consumo e da Competencia convocan a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida Consumópolis-13 Na publicidade: todo vale?
O concurso consta de dúas partes:
A primeira parte do concurso consiste na realización do percorrido pola cidade virtual de Consumópolis, que se desenvolve a través do sitio web www.consumopolis.es
A segunda parte do concurso consiste no deseño, elaboración e presentación dun traballo conxunto sobre consumo responsable.
Participantes
Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos 5º ou 6º de educación primaria ou 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria en calquera centro docente da Comunidades Autónoma de Galicia.
Cada alumno ou alumna participante só poderá formar parte dun equipo. Os equipos deben procurar a paridade, polo que se procurará que cada equipo non teña máis de tres membros do mesmo sexo.
Cada equipo debe estar coordinado por un docente do centro. Un mesmo docente poderá coordinar máis dun equipo no seu centro.
Non existe límite para o número de equipos que se poden formar en cada centro docente.
Categorías de participación
– Categoría A: alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria.
– Categoría B: alumnado de 1º e 2º curso de ESO.
– Categoría C: alumnado de 3º e 4º curso de ESO.
O prazo para a presentación dos traballos á fase autonómica estará aberto ata o día 27 de abril de 2018.
As solicitude deberán tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN114A
Premios:
Concederanse tres premios de 1.000, 600 e 300 euros para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada unha das categorías de participación.
Os traballos clasificados en primeiro lugar en cada unha das categorías de participación representarán a Comunidade Autónoma de Galicia na fase estatal, que terá lugar en Madrid.
Máis información no DOG do 26 de febreiro de 2018 e en www.consumopolis.es

martes, 27 de febreiro de 2018

Proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto”


A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha o proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto” co obxecto de facilitar aos mozos e mozas a súa orientación profesional e futura inserción sociolaboral en comarcas locais, ofrecéndolle apoio e acompañamento profesionalizado no proceso de elaboración e materialización dos seus proxectos en tres eidos: profesional (emprego/empresa), persoal (motivación, habilidades sociais) e social (cooperación, voluntariado, reciprocidade).
No medio rural tamén se erixen hoxe novas oportunidades e recursos susceptibles de seren valorizados, tanto para a creación de novas empresas coma para empregos que aporten valor engadido ás xa existentes. Para isto, é preciso por a disposición da xente moza mecanismos que lles axuden a descubrir estas oportunidades, impulsando os seus proxectos de inserción sociolaboral e converter deste xeito á xuventude no maior activo para o desenvolvemento local.
 
Obxectivos. Os obxectivos específicos do proxecto son:
1. Axudar aos mozos/as a coñecer e valorizar máis e mellor o territorio rural e descubrir as oportunidades que este lles ofrece no eido profesional e social.
2. Impulsar a aprendizaxe pola práctica, aplicando a metodoloxía da alternancia e a colaboración co tecido empresarial.
3. Prestar apoio e seguimento individualizado e/ou grupal aos proxectos de emprego/ empresa ou de carácter social xerados, garantindo a súa consolidación no territorio.
4. Fomentar a introdución da innovación no marco dos itinerarios de inserción sociolaboral, baseada fundamentalmente na aplicación das TIC na xestión empresarial, comercial e social.
5. Promover a autonomía e o empoderamento da xuventude no rural, como actores sociais dos seus territorios para favorecer a súa promoción persoal e social, así coma a súa incorporación a redes de partenariado no territorio.
Destinatarios/as: mozos e mozas de territorios rurais con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos  en fase de finalización de estudos, desempregados ou en situación de abandono escolar.
Número de prazas: 60.
Duración: de marzo a outubro de 2018.
Prazo de inscrición: do 26 de febreiro ao 12 de marzo de 2018.
Inscricións: mediante o envío do formulario electrónico que figura ao final desta convocatoria.
Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con indicación do día e lugar de inicio da fase de formación.
Se no prazo dos cinco días seguintes á finalización do prazo de inscrición, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, se entende que non obtiveron praza.
Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas. Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con indicación do día e lugar de inicio da fase de formación.
Se no prazo dos cinco días seguintes á finalización do prazo de inscrición, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, se entende que non obtiveron praza.
Actividades:
1. Safari de emprego no territorios.
Duración: 3 meses (abril-xuño 2018). 12 sesións.
Sesións de 1 día a semana (3/4 h), onde se analizarán casos prácticos de éxito,  traballarase iniciativas emprendedoras, participarán  emprendedores presentando as súas experiencias, profesionais dos sectores de interese, realizaranse visitas técnicas a empresas de referencia.
Esta actividade constará de 2 partes :
Sesións teóricas de traballo co grupo nos centros de impartición da actividade: Espazos Xove de Curtis e Carballo, podendo adaptarse segundo a procedencia dos participantes
Sesións prácticas grupais e individuais : saídas ao territorio, visitas, dinámicas grupais.
Fases do Safari:  
1. Exploración (8 sesións):  sesións de traballo en grupo, para elaborar un guión/base de traballo analizando as potencialidades, recursos e necesidades do territorio.  Nesta fase, os participantes, acompañados polos técnicos responsables, definirán as rutas a explorar e analizarán os sectores máis proclives a crear emprego na zona de incidencia.
2. Descubrimento (4 sesións): sesións de traballo de campo, guiadas polo persoal técnico,  para realizar as accións / tarefas de exploración das rutas definidas na fase anterior:
- Entrevistas a profesionais, emprendedores, axentes do territorio.
- Investigación de mercado, análise dos recursos da contorna.
- Exploración do sector de interese para cada participante (situación actual, empresas existentes, necesidades, ...)
2. Formación para a inserción – grupo
Duración: 2 meses (maio-xuño 2018) – adaptada ás necesidades dos participantes (ata un máximo de 24 sesións).
Trátase de formación básica adaptada ás necesidades do grupo, en eidos nos que se amosen certas necesidades, como poden ser a comunicación, innovación, TIC, normativa, etc,  que son hoxe fundamentais para a  inserción laboral.
Poderá estar organizada en sesións máis continuas, dúas ou tres veces por semana,  para favorecer a adquisición de coñecementos polos participantes (farase en función da demanda ata un máximo de 24 sesións).
As sesións, impartidas por profesionais/docentes expertos, basearanse na metodoloxía do “learning by doing”, aprendizaxe pola práctica, nas cales, os participantes poderán participar activamente no desenvolvemento das mesmas ( supostos prácticos, dinámicas,..).
Inclúe:
- Formación básica sobre a xestión da actividade comercial e empresarial.
- Formación específica, á demanda dos participantes: loxística, comunicación, xestión empresarial,  busca activa de emprego...
3. Formación na empresa – individual:
Sesións de estadías profesionais en empresas do sector de interese de cada participante, fomentando a aprendizaxe pola práctica e o contacto continuo coa realidade empresarial. Poderán participar aqueles mozos/as que a demanden ou precisen.
Poderanse realizar estadías dentro do período de tempo comprendido entre os meses de maio a setembro de 2018.
Duración das estadías:
Mínimo : 60 h de prácticas (2 semanas)
Máximo  240 h de prácticas (6 semanas)
A xornada de prácticas terá unha duración máxima de 7 horas.
Os participantes contarán cun seguro de R.C. e de accidentes.
As estadías de formación nas empresas serán organizadas en función dos criterios establecidos para cada un dos participantes e segundo as necesidades das empresas de cara a posibles contratacións . Para levar a cabo as estadías, asinaranse convenios cas empresas de acollida nos que se reflecta a duración,  as actividades que realizará o mozo/a, os horarios e se establecerá unha persoa responsable da empresa para o seu seguimento e avaliación .
4. Titorización e seguimento individual
Comezarán  a partir do mes de maio de 2018 e desenvolveranse durante toda a execución do proxecto (outubro) , ao longo das diferentes fases terán lugar reunións do equipo técnico con cada participante para o seguimento do seu itinerario de inserción e a  articulación de medidas adaptadas a cada caso.
5. Captura de proxectos
Duración: 1 mes – último mes do proxecto (outubro 2018)
Trátase da  fase de conclusións, os mozos e mozas terán de xeito individual:
Acadada experiencia laboral nos sectores de interese.
Identificados  nichos de emprego no territorio.
Elaborado un plan de mellora da súa empregabilidade.
Definidas  as  oportunidades/proxectos para emprender.
Identificadas  as necesidades de formación que precisen.
Máis información: roteiros.ctb@xunta.gal
FORMULARIO DE INSCRICIÓN

xoves, 22 de febreiro de 2018

Actividades de formación en linguas estranxeiras durante o verán

A Consellería de Educación convcoca axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o ano 2018.
O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2018, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2018/19.
Requisitos:
a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/17.
c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.
d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2017/18, nun centro da Rede de centros plurilingües.
Destinos:
destinos
As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
O prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 7 de marzo de 2018.
Máis información no DOG do 7 de febreiro de 2018 en www.edu.xunta.es/axudasle

mércores, 21 de febreiro de 2018

Campus Científicos de Verán 2018


O Ministerio de Educación convoca 1.560 axudas para participar no ano 2018 no Programa «Campus Científicos de Verán» para alumnos de 4º da ESO e 1º de Bacharelato.
Os Campus terán lugar do 2 ao 29 de xullo de 2017, en catro quendas de 7 días de duración cada un, de domingo pola tarde a sábado a mediodía.
Os proxectos ofertados, enmarcaranse nalgunha das áreas científicas: física, química, matemáticas, ciencias naturais e medioambientais e nas súas disciplinas asociadas.
Proxectos:
Universidade Autónoma de Madrid, Universidade de Almería, Universidae de Burgos, Universidade de Cádiz, Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Extremadura, Universidade de Granada, Universidade Jaume I de Castellón, Universidade das Palmas de Grana Canaria, Universidade de oviedo, Universidade Politécnica de Cartaxena, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Sevilla, Universidade de Valencia e Politécnica de Valencia e Universidade de Vigo.
Requisitos:
Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 2000.
Estar a cursar, no ano académico 2017-2018 1º de Bacharelato da modalidade de Ciencias, ou 4º de ESO na opción de ensinos académicos cursando as materias troncais de "bioloxía e xeoloxía" e "física e química" ou na opción de ensinos aplicados cursando as materias troncais de "ciencias aplicadas á actividade profesional" e "tecnoloxía",
Ter unha nota media no curso escolar 2016-2017 igual ou superior a 8,5 puntos.
As solicitudes deberanse cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da dirección electrónica www.campuscientificos.es
A obtención da axuda comportará a cobertura dos gastos de participación no proxecto adxudicado, con excepción do traslado desde os seus lugares de orixe ata o Campus asignado, así como desde este ata os seus domicilios, que será por conta dos adxudicatarios das axudas.
Os solicitantes que obteñan praza, deberán abonar a cantidade de 85 euros, en concepto de matriculación
Haberá 4 quendas de participación entre os días 1 e 28 de xullo de 2018.
Os campus científicos desenvolveranse en varias universidade españolas, entres elas a de Vigo e a de Santiago.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de marzo de 2018 ás 15.00h.
Máis información no BOE do 15 de febreiro de 2018 e en www.campuscientificos.es
http://educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares.html

martes, 20 de febreiro de 2018

Curso de prevención de riscos laborais nivel básico


A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) convocan un curso de prevención de riscos laborais nivel básico
Requisitos: persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ao 22 de febreiro de 2018.
As solicitudes de participación na actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.
Modalidade: teleformación.
Duración:  60 h. Edición.
Datas:  do 13 de marzo ao 10 de maio de 2018.
Proba final presencial: o día 10 de maio ás 10.00 horas.
Contido.
1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
2. Riscos xerais e a súa prevención.
3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.
4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.
5. Primeiros auxilios.
6. Prevención de riscos laborais desde a perspectiva de xénero.
Máis información en https://egap.xunta.gal

sábado, 17 de febreiro de 2018

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior


A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.
Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
O prazo de presentación será entre os días 13 e 23 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C
Estrutura e organización da proba:
a) Parte sociolingüística:
– Lingua Castelá.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
b) Parte matemática:
– Matemáticas.
c) Parte científico-técnica:
– Ciencias da Natureza.
– Tecnoloxía.
Realización da proba:
As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 31 de maio de 2018
Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.
O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 8 e 23 de febreiro de 2018, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
Estrutura da proba:
a) Parte común:
– Lingua Galega.
– Lingua Castelá.
– Matemáticas.
b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física.
– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.
As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 19 de abril de 2018
Máis información no DOG do 8 de febreiro de 2018 e en www.edu.xunta.es/fp

xoves, 15 de febreiro de 2018

Actividades de formación en linguas estranxeiras durante o verán


A Consellería de Educación convcoca axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o ano 2018.
O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2018, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2018/19.
Requisitos:
a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/17.
c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.
d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2017/18, nun centro da Rede de centros plurilingües.
Destinos:
destinos
As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
O prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 7 de marzo de 2018.
Máis información no DOG do 7 de febreiro de 2018 en www.edu.xunta.es/axudasle

luns, 12 de febreiro de 2018

Voluntariado xuvenil no Centro Penitenciario de Monterroso

A ONG Aliad-Ultreia e o Grupo de investigación SEPA da Universidade de Santiago de Compostela fan unha Convocatoria de voluntariado xuvenil para o desenvolvemento de actividades de carácter sociocultural, formativo e físico-deportivo no Centro Penitenciario de Monterroso.
Poden concorrer á convocatoria persoas de entre 20 e 30 anos, ou grupos de persoas na que polo menos unha das súas integrantes se sitúe nesta franxa de idade.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de marzo de 2018.
Máis información en Aliad-Ultreia, teléfono 982 251 948 ou 655 395 940 ou no correo electrónico convivencia.prision@gmail.com
http://convivenciaprision.wixsite.com/planasc/bases-convocatoria

venres, 9 de febreiro de 2018

XX Edición do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís


O Concello de Carballo convoca a XX Edición do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís
Cada autor ou autora poderá presentar un número máximo de tres obras. As fotografías realizaranse en branco e negro ou cor, natural ou manipulada, e o tema das obras é libre.
Os traballos fotográficos que se presenten ao Certame deberán ser orixinais, inéditos e recentes.
As fotografías non poderán ter sido presentadas con anterioridade a este concurso nin ter gañado ningún premio noutros concursos ou certames.
As dimensións da obra fotográfica estarán comprendidas entre 25 x 35 cm como mínimo e 40 x 50 cm como máximo. Presentaranse montadas sobre cartón pluma ou soporte similar ríxido (cun grosor mínimo de 3 mm)
Cada fotografía deberá vir acompañada ou ben do negativo ou ben do soporte informático en formato JPEG ou TIFF da obra presentada.
Premios:
1º premio: 1.500 € e diploma.
2º premio: 750 € e diploma, patrocinado pola Fundación Luis Calvo Sanz.
Premio Especial Carballo á mellor fotografía que faga referencia directa ao municipio de Carballo en calquera dos seus aspectos: 500 € e diploma (as obras presentadas ao Premio Especial Carballo tamén optarán ao resto de premios).
O xurado poderá conceder accésits por un importe total de 300 €.  
Presentación:  
As obras presentadas ao Certame deberán gardar o anonimato do seu autor ou autora, e presentaranse sen sinatura e baixo un lema ou pseudónimo identificativo.
Pola parte traseira do soporte da fotografía figurará o pseudónimo do/a autor/a, o título da obra, as indicacións do lugar onde foi tomada, a data na que se realizou e as técnicas empregadas e, se o/a autor/a o considera preciso, indicará a verticalidade ou horizontalidade da imaxe fotográfica.
É imprescindible que as obras que queiran optar ao Premio Especial Carballo o indiquen na parte traseira do soporte.
Cada fotografía deberá ir acompañada dun sobre pechado que se pegará na súa parte traseira. Na parte externa do sobre figurará o nome da fotografía e o pseudónimo empregado. No seu interior conterá a seguinte documentación:
Fotocopia do documento nacional de identidade do/a autor/a.
Solicitude de participación na que conste o pseudónimo empregado, título e lugar e data da toma da/s fotografía/s.
Datos persoais do/a autor/a: nome completo, enderezo válido para os efectos de recibir notificacións, teléfono, fax, correo electrónico, etc.
Declaración asinada para aceptar expresamente as bases e condicións do Certame, garantindo que a obra non se atopa pendente de resolución de ningún outro Certame e que o autor/a ten, directa ou indirectamente, a libre disposición de todos os dereitos de explotación nas súas diferentes modalidades sobre a obra.
O prazo de presentación de fotografías estará aberto ata o 3 de abril de 2018
Máis información no BOP da Coruña do 7 de febreiro de 2018 e en http://www.carballo.org

mércores, 7 de febreiro de 2018

“365 Días pola igualdade”Dar cada día un paso máis cara á igualdade real entre mulleres e homes. Con este obxectivo, publícase o calendario “365 Días pola igualdade”, unha iniciativa do Instituto da Muller coa que se busca facer partícipe a toda a cidadanía da necesidade de seguir traballando pola eliminación de prexuízos e barreiras.
O calendario “365 Días pola igualdade” atópase dispoñible na web do Instituto da Muller, desde a que se poderá descargar de forma totalmente gratuíta. A través de cada mes do ano este calendario dá a coñecer un tema central en torno ao cal virarán todas as actividades e actuacións que o Instituto da Muller desenvolve.
Deste xeito, xaneiro estará dedicado á igualdade dentro da empresa, febreiro falará da relación da muller coa ciencia e a tecnoloxía, e marzo resaltará o Día Internacional da Muller e o seu papel no século  XXI. Con motivo do 30 aniversario da incorporación da muller ás Forzas Armadas, abril foi o mes elixido para dar visibilidade ás mulleres dentro dos corpos de seguridade. O mes de maio centrarase na relación da muller coa educación e os medios de comunicación, xuño resaltará a diversidade, coa celebración do Día internacional do Orgullo  LGTBI, e xullo concienciará sobre a presenza das mulleres nos órganos políticos. Agosto falará das mulleres dentro do deporte, setembro da muller na cultura e outubro da súa relación co mundo rural. O ano acabará coa loita pola erradicación da violencia exercida sobre as mulleres, que quedará destacada no mes de novembro, e a reclamación da importancia do asociacionismo feminino, no mes de decembro.
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf

“A Xuventude no mundo” edición 2018: intercambios xuvenís a Italia, Xeorxia e Xapón

No marco do programa “A Xuventude no mundo”, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, ao abeiro das relacións bilaterais que a Xunta de Galicia mantén con distintas entidades noutros países, convoca catro intercambios xuvenís.

País
Lugar de intercambio
Nº de prazas
Data de realización 2018
Italia
Polo Tecnico Profesionale I.I.S. Vendramin Corner – Venecia
20
28/03-03/04
Comuna de Fondachelli Fantina- Sicilia
20
11/03-17/03
Xeorxia
Asociación Biridge to Europe-Tiblisi
5
16/07- 22/07
Xapón
Prefectura de Wakayama
30
03/09-10/09

Obxectivos: facilitar o coñecemento doutras realidades sociocultural e lingüísticas para a comprensión da diversidade cultural e favorecer e potenciar a adquisición de habilidades e competencias non formais que faciliten o desenvolvemento persoal.
Prazo de inscrición: do 31 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2018.
Inscrición: mediante envío de formulario electrónico dentro do prazo establecido. Só se admitirá unha solicitude por participante.
Os erros nos datos facilitados na solicitude de participación ou a omisión dalgún deles pode ocasionar a desestimación da solicitude.
Admítese a inscrición nos catro intercambios, tendo en conta os requisitos de participación en cada un deles. No caso de inscrición dobre, triplo ou cuádruplo o/a solicitante deberá indicar a orde de preferencia de participación.
Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas para o intercambio. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación nos tres días seguintes, entenderase que non obtivo praza para o intercambio.
No caso de que unha persoa solicite participar nos dous ou máis intercambios, a admisión nun intercambio exclúe a admisión nos outros, salvo que non se cubran as prazas destes últimos.
Confirmada a praza nos 10 días (naturais) seguintes os/as seleccionadas deberán remitir a galeuropa@xunta.gal
 • Unha copia do billete de transporte adquirido para desprazarse ata a cidade do país do intercambio. Non é documento válido a reserva de voo.
 • Unha copia do seguro de viaxe, de accidentes e de enfermidade (ou copia da Tarxeta Sanitaria Europea no caso dos intercambios de Italia).
 • No intercambio á Prefectura de Wakayama (Xapón): unha declaración de compromiso de acoller na súa residencia en Galicia a dous mozos/as xaponeses/as durante tres días no mes de marzo de 2018 (9, 10 e 11 de marzo de 2018) con motivo do desenvolvemento do intercambio de acollida na comunidade autónoma galega.
A non remisión destes documentos no prazo establecido supón a perda da praza no intercambio.
De producirse baixas despois de adxudicarse as prazas, ofertaránselle aos/as solicitantes da lista de espera, tendo que presentar estes o billete e a documentación nos 5 días (naturais) seguintes da comunicación.
No caso de que o billete de transporte adquirido fose anulado posteriormente a súa remisión á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a praza para o intercambio será anulada e considerada non adxudicada.
Recibidos correctamente os documentos requiridos, aos seleccionados/as seralles facilitado, posteriormente, o nome do/a coordinador/a que acompañará ao grupo, así como o lugar de encontro no lugar de realización do intercambio.
Realizarase o intercambio se existe un mínimo da metade das prazas convocadas para cada un.

INTERCAMBIO XUVENIL A SICILIA (ITALIA)
Título: “Mocidade para a inclusión de inmigrantes”.
Datas de realización do intercambio: do 11 ao 17 de marzo de 2018.
**O 11 de marzo todos os mozos e mozas participantes deben estar na Comuna de Fondachelli Fantina-Sicilia.
**Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 17 de marzo.
Prazas: 20 (acompañados/as dun/ha/s coordinador/a/s).
Destinatarios/as: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
Cobertura do intercambio:
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
 • Trasporte no ámbito do intercambio.
 • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
Será a cargo do/a participante:
 • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
 • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade ou Tarxeta Sanitaria Europea.
Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais; charlas coloquios sobre as sociedades multiculturais e políticas de integración; workshops sobre mediación e comunicación intercultural; reunións con autoridades locais; encontros con mozos e mozas sicialianos/as e cea intercultural.
Recomendación de aeroportos máis pretos para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Aeroporto de Catania.
Aeroporto de Palermo.
INTERCAMBIO XUVENIL A VENECIA (ITALIA)
Título: “Arte e historia veneciana”.
Datas de realización do intercambio: do 28 de marzo ao 3 de abril de 2018.
**O 28 de marzo todos os mozos e mozas participantes deben estar en Polo Tecnico Profesionale I.I.S. Vendramin Corner – Venecia.
**Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 3 de abril.
Prazas: 20 (acompañados/as dun/ha/s coordinador/a/s).
Destinatarios/as: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
Cobertura do intercambio:
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
 • Trasporte no ámbito do intercambio.
 • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
Será a cargo do/a participante:
 • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
 • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade ou Tarxeta Sanitaria Europea.
Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais, visita á Basílica e Praza de San Marcos, ao Palacio Ducal, illas de Murano e Burano, ao Teatro La Fenice, Museo de Historia Natural, workshops, encontros con mozos e mozas venecianos/as e cea intercultural.
Recomendación de aeroportos máis pretos para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Aeroporto Internacional Marco Polo - Venecia.
Aeroporto de Sant´Angelo – Treviso.
INTERCAMBIO XUVENIL A TIBLISI (XEORXIA)
Título: “A diversidade dos costumes, a convivencia entre culturas diferentes”.
Datas de realización do intercambio: do 16 ao 22 de xullo de 2018.
**O 16 de xullo todos os mozos e mozas participantes deben estar nas instalacións da Asociación Biridge to Europe en Tiblisi (Xeorxia).
**Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 22 de xullo.
Prazas: 5 (acompañados/a dun/ha coordinador/a).
Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
Cobertura do intercambio:
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
 • Trasporte no ámbito do intercambio.
 • Datas de realización do intercambio:Actividades organizadas pola entidade de acollida.
Será a cargo do/a participante:
 • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
 • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade.
Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais, reunión con mozos /as de universidades estatais,; visitas varias: Ministerio de relacións e Asuntos Exteriores de Xeorxia, covas de Sataplia,..., workshops, encontros con mozos e mozas xeorxianos e cea intercultural.
Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Aeroporto de Tiblisi
INTERCAMBIO XUVENIL Á PREFECTURA DE WAKAYAMA (XAPÓN).
Título: “Conmemoración do 20 aniversario do irmanamento do Camiño Kumano Kodo co Camiño de Santiago”.
Datas de realización do intercambio: do 3 ao 10 de setembro de 2018
**O 3 de setembro todos os mozos e mozas participantes deberán estar en Wakayama.
** Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 10 de setembro.
Prazas.- 30 (acompañados/as dun/ha coordinador/a).
Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio e que non participaran nos últimos tres anos (2015-2017) no programa A Xuventude no mundo.
Cobertura do intercambio:
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
 • Trasporte no ámbito do intercambio.
 • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
 • 3 días de estancia con familias xaponesas.
Será a cargo do/a participante:
 • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
 • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade.
Actividades provisionais previstas: percorrido durante 3 días do Camiño Kumano Kodo, visita a lugares tradicionais da cultura xaponesa, encontros con mozos e mozas xaponeses, cea intercultural e aloxamento durante 3 días con familias xaponesas.
Estancias con familias xaponesas: Os/as participantes neste intercambio adquiren o compromiso de acoller no seu domicilio particular en Galicia durante 3 días (9, 10 e 11 de marzo de 2018) a 2 mozos ou mozas xaponeses/as, con motivo do desenvolvemento do intercambio de acollida en Galicia.
Reunión previa á saída: Os /as mozos/as seleccionados/as serán convocados a unha reunión preparatoria do intercambio previo ao inicio do intercambio, no día e lugar que determine a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. A asistencia será obrigatoria, agás causa de forza maior debidamente xustificada. A data de realización desta reunión será comunicada por correo electrónico con antelación suficiente.
Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Aeroporto de Kansai.
MÁIS INFORMACIÓN
galeuropa@xunta.gal
Teléfono/s:981544645 - 981544869