venres, 15 de xaneiro de 2021

Xela Arias. Letras galegas 2021

 

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca un concurso para elaborar unha exposición sobre a obra, época e lingua de Xela Arias, a autora homenaxeada en 2021 no Día das Letras Galegas, e/ou sobre a situación sociolingüística no momento en que esta viviu.

Poderán participar os centros docentes de ensino público non universitario dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Concederanse dous premios, un para cada unha das dúas categorías de participación.

Categoría A: educación infantil e primaria

Categoría B: educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial

O centro que elabore a exposición gañadora de cada categoría recibirá un premio en metálico por un importe de 2.000 €.

O profesorado que participe de forma activa na elaboración das exposicións gañadoras recibirá unha certificación de primeiro premio de innovación educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado (30 para a persoa coordinadora).

prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 1 de marzo de 2021.

A solicitude de participación no concurso presentarase exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, mediante o procedemento xenérico PR004A: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A.

Concurso de Historia para xente nova EUSTORY - XIV convocatoria

 Convocatoria da decimocoarta edición do concurso de historia para xente nova EUSTORY, co tema “Traballo e crise”.

Poden participar alumnos nados ou residentes en España, Portugal e calquera estado do continente americano, dos niveis equivalentes a 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA (estudantes de 14 a 21 anos de centros escolares non universitarios). Os traballos poderán presentarse ata o 19 de agosto de 2021.

Podes identificar na túa contorna historias que relacionen traballo e crise, e investigar como lles afectou ás persoas, gremios, comunidades e distintos sectores da economía? Accede ao tema a través dalgún vínculo familiar, penetrándoche nas vidas das persoas e nas historias de empresas da túa contorna, nas súas historias de autoemprego, no seu paso por organizacións públicas ou privadas… Expón a túa investigación accedendo a museos, arquivos, hemerotecas, centros de interpretación, fontes bibliográficas, páxinas web, entrevistas, etc.

Eustory é un concurso de historia con perspectiva local, queremos que investigues e reflexións desde a túa contorna máis próxima.

O formato de presentación de traballo é libre. Podes realizalo de maneira individual ou en grupo, e contar cun titor que che oriente na túa investigación. O xurado valorará o rigor académico, as fontes utilizadas, a presentación e as conclusións.


MÁIS INFORMACIÓN: http://eustory.es/reglamento/


BASES DO CONCURSO EN PDF

Axudas para estudos universitarios por causa sobrevida e por COVID-19

 A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos das persoas solicitantes:
1. Causas sobrevidas no curso académico 2020/21.
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico: orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2020/21. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

2. Causas xurdidas como consecuencia da COVID-19.
Que algún dos sustentadores principais da unidade familiar estean en situación de desemprego, en Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) ou en calquera outra situación que supoña unha merma económica ou laboral como consecuencia directa da COVID-19.

Requisitos en xeral
a) Estar matriculado, no curso académico 2020/21, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.
b) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2021 multiplicada por 1,50.

Prazos:
- Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda , o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 12 de fereiro de 2021.
- Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo. Nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes será o 31 de xullo de 2021

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 12 de xaneiro de 2021 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/portal/

I Concurso A túa Idea Encáixanos


  DosFarma convoca o I Concurso A túa Idea Encáixanos

  O obxecto do concurso é realizar o deseño da caixa de DosFarma, que máis tarde se producirá e será a que DosFarma envíe aos seus clientes.

  Realizaranse dous deseños: a parte frontal e a parte lateral da caixa. Poden ser obras ilustradas, gráficas,  pictográficas… Todas as disciplinas caben no deseño.

  Para a produción do deseño nos distintos formatos, DosFarma poderá adaptar tanto o tamaño, como a cor do deseño. Para elixir a arte final, o xurado terá en conta o valor e a calidade do deseño, así como a creatividade e innovación reflicto do artista.

  Á hora de realizar os deseños é moi importante ter en conta que quedarán rexeitados todos aqueles deseños susceptibles de atentar contra valores éticos, morais, políticos, relixiosos ou, que puidesen ser considerados ilícitos polo xurado.

  Os deseños deberán ser orixinais e que non fosen expostos ao público, tanto fisicamente como vía en liña, nin comercializados con anterioridade ao concurso.

  Todos os interesados en participar no concurso “A túa idea encáixanos” enviarán os seus deseños ao correo: promociones@dosfarma.com indicando no asunto “Concurso A túa Idea Encáixanos” e no corpo da mensaxe: Nome, Apelidos, DNI, teléfono, email, declaración asinada de orixinalidade, así como os do resto de participantes, no caso de que participen en grupo.

  Prazo: Todas as propostas deberán enviarse antes do 23 de xaneiro de 2021

  Todos os deseños deben cumprir as seguintes especificacións:
  - O deseño debe incluír o logotipo de  Dosfarma. O logotipo impreso como mínimo debe ter 165mm de ancho sendo proporcional ao seu tamaño.
  - O deseño debe realizarse seguindo o persoal para descargar (persoal caixa).
  - Arquivo en  CMYK para traballar a 300  ppp.
  - As liñas vermellas determinan o  troquel de corte.
  - Os logotipos de  señalética deben permanecer onde están (non poden incluír deseño).
  - O deseño pode realizarse a dúas tintas ou a todo cor (a empresa resérvase o dereito de adaptalo a dúas tintas se é necesario).
  - Os participantes teñen que enviarnos os seus deseños en formato  vectorizado

  Contémplase un total de seis premios:
  - Premio en metálico de 500€.
  - Vale de 100€ a consumir en www.dosfarma.com
  - Vale de 50€ a consumir en www.dosfarma.com
  - Lote de produtos de www.dosfarma.com
  - Lote de produtos de www.dosfarma.com
  – Lote de produtos de www.dosfarma.com