venres, 18 de xaneiro de 2019

Premio de contos Fundación Mainel


A Fundación  Mainel convoca a 22ª edición do seu Premio de Contos, un certame con dobre obxectivo: por unha banda, fomentar a creación literaria e por outro, animar aos mozos para reflexionar sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, o maior plan mundial ata a data para erradicar a pobreza en todas as súas formas.
A convocatoria, que leva por lema "O mundo que queres", está aberta a estudantes de secundaria, bacharelato e ciclos formativos, menores de idade e residentes en España.
Extensión: os relatos non deberán exceder os 8 folios a espazo simple en letra Estafes  New  Roman 12. Non se admiten obras manuscritas.
As obras terán que estar escritas en castelán ou en calquera das linguas oficiais do Estado español, aínda que nestes casos acompañarase sempre unha versión completa en castelán para facilitar a súa valoración e publicación. En todo caso, os relatos deben ser inéditos e non estar comprometidos con ningunha publicación. O xurado valorará especialmente os contos que expresen a través da trama unha visión positiva e orixinal da convivencia e humanidade das persoas.
Os orixinais, asinados baixo pseudónimo e acompañados dun sobre pechado coa ficha de inscrición, deberanse enviar á sede da Fundación  Mainel (Pza. Porta da Mar, 6-2º-8ª 46004 Valencia) antes do 22 de febreiro, en follas  DIN A4 grampadas na parte superior esquerda, sen encadernar.
Dotación
Establécense tres seccións: 1º e 2º de ESO. 3º e 4º de ESO. Bacharelato e Formación Profesional. En cada unha delas outorgaranse os seguintes premios:
- 1º premio, consistente nun diploma e un vale de 280 euros trocable en librerías  TROA.
- 2º premio: diploma e un vale de 180 euros trocable en librerías  TROA.
- 3º premio: diploma e un vale de 80 euros trocable en librerías  TROA.
Ademais, o premio principal será a publicación nun único volume dos contos galardoados con primeiro, segundo e terceiro premio en cada unha das seccións. Cada autor recibirá dez exemplares. Entregarase así mesmo un lote de libros aos colexios e institutos dos participantes galardoados.

Concurso de cómic manga, Norma Editorial


Norma Editorial convoca un Concurso de cómic manga
O obxectivo do concurso é presentar unha idea para o posterior desenvolvemento dun manga de 160 páxinas. Este volume presentará unha historia  autoconclusiva. Deberá conter uns protagonistas con carisma e ben definidos.
Os traballos presentados a concurso deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa forma, así como non ser presentados a ningún outro certame ou feito públicos (tanto de forma impresa como dixital).
A temática, estilo e xénero son totalmente libres e o proxecto para presentar debe consistir en:
•Resumo do argumento da obra nun espazo mínimo de 1 folla e máximo de 2 follas (a unha cara) así como un resumo de 5 ou 6 liñas como presentación do proxecto. Tan só se aceptan arquivos DOC, RTF ou TXT. Outros formatos serán descartados.
•Creación das 8 primeiras páxinas (8 follas a unha cara) da obra. O gañador terá despois que seguir desenvolvendo a historia ata completar as 160 páxinas requiridas.
•Pode engadirse de maneira opcional unha portada (en branco e negro ou a cor) así como fichas dos personaxes.
•Datos persoais do autor ou autores: Nome e apelidos. Dirección completa. Correo electrónico. Teléfono. Ano de nacemento. Experiencia artística, se a hai. Nacionalidade.
Os proxectos poden presentarse en formato físico (papel) ou dixital. En ningún caso deben enviarse os orixinais, debido a que en ningún caso devolveranse os materiais recibidos. As páxinas deben estar debuxadas a un tamaño proporcional a 11,5 x 17,5 cm (tamaño de impresión final), sendo ilimitado o tamaño máximo do bosquexo ou debuxo orixinal, pero limitado a 23 x 35 cm (máis 4 mm de sangue) como máximo para o documento  entintado e tramado.
Pode empregarse calquera técnica creativa, tendo en conta que a obra será en branco e negro e que debe estar entintada e cunha  rotulación lexible. Non se aceptarán traballos presentados a lapis ou a cor.
Pódense presentar un máximo de tres obras por autor, a título individual ou formando parte dun colectivo ou grupo de autores.
prazo de admisión finaliza o 25 de agosto de 2019 ás 23:59, hora peninsular española.
Requisitos
O concurso ten carácter internacional, polo que poden presentarse candidatos con calquera nacionalidade e idade.
Dotación
O premio consistirá nun contrato de edición para completar a obra nun total de 160 páxinas e ser publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de  royalties e dereitos de representación de 3.000 euros.

Máis información: 
Norma Editorial
concursomanga@normaeditorial.com
https://www.normaeditorial.com/concursomanga/?page_id=3855 

12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu


17 Xan 2019
  A Asociación Cultural FICBUEU abriu o prazo para presentar obras ao 12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, que se desenvolverá entre o 6 e o 14 de setembro.
  A participación está aberta a todas as obras estreadas a partir do un de xaneiro do 2018, podendo concorrer creadores de calquera nacionalidade a condición de que cumprisen os 18 anos de idade.
  Poderán presentarse obras de calquera xénero, cunha duración máxima de 30 minutos (títulos de crédito incluídos). Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe. Non serán admitidos curtametraxes que xa se presentaron en edicións anteriores.
  Aquelas curtametraxes nos que o idioma non sexa o galego ou o castelán deberán ter subtítulos nalgún deles ou en inglés. A película poderá estar rodada en calquera formato, sendo a única esixencia o posuír unha copia dixital para a súa proxección.
  As curtametraxes deberán enviarse a través da plataforma  shortfilmdepot. com, onde se especifican as condicións de envío.
  As obras poderán enviarse ata o 15 de abril de 2019 ás 14:00 h.
  Dotación
  As curtametraxes participantes na Sección Internacional optarán aos seguintes galardóns:
  - Primeiro premio "Ánfora de ouro": 2.000 euros e trofeo.
  - Segundo premio "Ánfora de prata": 1.000 euros e trofeo.
  - Premio do público: 500 euros e  medallón.

  Máster en EE.UU.


  O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 12 axudas para a realización de estudos de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2019-2020.
  As persoas solicitantes han de estar en posesión ou en condicións de obter un título de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente, debendo concluír os seus estudos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015. Os estudantes que estean a finalizar os estudos no curso 2017-2018 non poderán participar na convocatoria. O expediente académico debe ter unha nota media, na escala 0-10, igual ou superior a 7 puntos e ha de acreditarse cursar como mínimo 240 créditos.
  Outros requisitos:
  Nacionalidade española ou de calquera país da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con residencia en España,
  Non gozar bolsas para a realización de estudos de Máster no estranxeiro por un período superior a 12 meses.
  Non obter ningunha titulación superior emitida por universidades de EE.UU., nin estar a realizar estudos de posgrao ou proxectos de investigación  predoctoral en EE.UU.
  Non finalizar ningún doutoramento.
  Non gozar unha bolsa  Fulbright de ampliación de estudos de posgrao.
  Excelente coñecemento do idioma inglés.
  Acreditar solicitar a admisión para os estudos de máster nunha universidade de EE.UU.
  Contía:
  Dotación mensual de 2.220 €.
  Unha cantidade en concepto de matrícula ou taxas académicas por importe máximo de 20.000 €.
  Dotación de 1.500 € para gastos de viaxe de ida e volta, financiada con cargo á Comisión  Fulbright.
  Seguro de accidentes corporais e de asistencia sanitaria
  prazo de presentación de solicitudes será desde o 22 de xaneiro de 2019 ata as 14 horas do 12 de febreiro de 2019
  Máis información no BOE do 14 de xaneiro de 2019

  Bolsas de Posgrao no Estranxeiro da Fundación Barrié


  A Fundación Barrié convoca 10 Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro.
  Requisitos: 
  Ter a nacionalidade española.
  Ter vinculación con Galicia. Para ese efecto, considerarase unicamente nos seguintes supostos: 
  a) Candidatos/as nados/as en Galicia 
  b) Persoas candidatas cun proxenitor nado en Galicia 
  c) Persoas candidatas empadroadas en calquera dos concellos de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.
  Estar en posesión dun título superior expedido por unha universidade española ou estranxeira (homologado polo Ministerio de Educación). Tamén poderán solicitar a bolsa os/as candidatos que estean cursando o seu último ano durante o curso académico 2018-2019.
  Os/as solicitantes deberán inscribirse en estudos conducentes á obtención dun título de Máster, que se desenvolvan de maneira presencial, continua, a tempo completo e no estranxeiro.
  Dotación:
  A dotación económica da bolsa será dun máximo de 50.000 € anuais, que se aplicarán total ou parcialmente, por esta orde, aos seguintes conceptos:
  1. Matrícula do programa no centro de destino
  2. Dotación inicial única de 1000 € para gastos de viaxe e instalación
  3. Asignación mensual de 1.600 € en concepto de aloxamento, manutención
  prazo para solicitar as becas estará aberto ata as 14:00 h do 4 de febreiro de 2019

  Proxectos de dinamización do Ano Santo Xacobeo 2021


  A Axencia de Turismo de Galici convoca subvencións para proxectos orixinais de dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021, co obxectivo principal de lograr unha programación sociocultural que anticipe a celebración do Xacobeo 2021, para a promoción e potenciación de Galicia, así como reforzo da dimensión internacional do Camiño de Santiago e da propia Comunidade Autónoma, tales como exposicións, mostras, intervencións, exhibicións, concertos, feiras e festivais, publicacións, creacións audiovisuais, talleres, xornadas de formación, conferencias, charlas, encontros, foros, actividades deportivas dirixidas, torneos, mostras gastronómicas, catas e degustacións, actividades de formación e intercambio, e outras.
  Beneficiarios/as:
  Liña 1: concellos, mancomunidades de concellos de Galicia, consorcios locais galegos e deputacións provinciais de Galicia.
  Liña 2: persoas físicas ou xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que están comprendidas na definición de pequena e mediana empresa (peme).
  Liña 3: entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.
  As solicitudes realizarase preferentemente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co procedemento TU300A
  prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2019.
  Máis información no DOG do 14 de xaneiro de 2019 e en http://www.turismo.gal

  Subvencións culturais da Deputación da Coruña


  A Deputación da Coruña convoca o seu programa de subvencións culturais:
  - A entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades culturais.
  - A corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais.
  - A entidades sen ánimo de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais.
  - A entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2019.
  - A entidades sen ánimo de lucro e a concellos para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas
  - Para corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de gran formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais.
  - Para proxectos singulares de especial interese cultural que desenvolvan propostas artísticas e/ou culturais en lingua galega que resulten de interese para o desenvolvemento cultural a través da achega dun valor engadido de carácter social (igualdade, dereitos, diversidade, respecto ambiental, estima colectiva, cohesión social, integración”), patrimonial (memoria, coñecemento, difusión social) ou artística (innovación, experimentación, propostas de risco”).
  - A empresas audiovisuais para apoiar a distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2019
  Prazo: 15 de febreiro de 2019
  Máis información no BOP da Coruña do 16 de xaneiro de 2019

  Talento audiovisual galego


  A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) convoca subvencións para o fomento á creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escrita de guións e a realización de curtametraxes a cargo de creadores individuais ou a realización de longametraxes a cargo de empresas individuais ou produtoras.
  Modalidades:
  - Modalidade A: subvencións á escrita individual de guión en galego. Subvencións para proxectos de guión de obras orixinais ou adaptación de obras literarias, para longametraxes cinematográficas. A contía adxudicada por proxecto será de 5.000 euros.
  - Modalidade B: subvencións para a realización de proxectos de curtametraxes gravadas en versión orixinal galega cunha duración inferior a 60 minutos. As subvencións terán unha contía de 6.000 euros.
  - Modalidade C: subvencións a proxectos de longametraxes cinematográficas en versión orixinal galega, cunha duración igual ou superior aos 60 minutos e que conten cun realizador que non dirixise ou codirixise máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. As subvencións terán unha contía de 30.000 euros.
  Persoas beneficiarias
  1. Poderán optar ás subvencións das modalidades A e B todas as persoas residentes, polo menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, sempre que non realicen o proxecto para o que solicitan a subvención de xeito profesional.
  2. Poderán optar ás subvencións da modalidade C os directores residentes, polo menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, que estean constituídos como produtora individual no momento de presentar a solicitude.
  As solicitudes tramitaranse a través de https://sede.xunta.gal co procedemento CT207A
  O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 18 de febreiro de 2019
  Máis información no DOG do 18 de xaneiro de 2019 e en  http://www.agadic.gal

  Curso para ser profesor de formación vial


  A Dirección Xeral de Tráfico (DGT) convoca un Curso para obter o certificado de aptitude de profesor de formación vial. O curso, que terá carácter teórico e práctico, constará de dúas fases: unha de ensino a distancia e outra de formación presencial no centro onde o curso se celebre.
  As quendas da fase de presencial terán lugar nas Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia e Zaragoza.
  Proba previa de selección: 
  As persoas aspirantes serán sometidas a unha proba previa de selección que consistirá na realización de dúas probas eliminatorias, unha teórica e outra práctica. 
  A proba teórica, que versará sobre normas relativas a condutores, vehículos e circulación, sinais reguladores da circulación e cuestións de seguridade vial, terá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, en impreso facilitado ao efecto, a un cuestionario de 30 preguntas, seguindo un sistema de elección múltiple.
  A proba práctica versará sobre técnica e dominio da condución e circulación en vías abertas ao tráfico, e terá unha duración mínima de 25 minutos.
  Requisitos:
  Estar en posesión do título de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Técnico (Formación Profesional de Grao medio) ou acreditar documentalmente que se posúen estudos equivalentes ou superiores.
  Ser titular do permiso de condución da clase B que habilita para conducir vehículos con cambio de marchas manual, polo menos, cunha antigüidade mínima de dous anos.
  Posuír as condicións psicofísicas e psicotécnicas que actualmente se esixen para a obtención dun permiso do grupo 2.
  O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.
  Máis información no BOE do 9 de xaneiro de 2019 e en www.dgt.es

  1 m2 polos ríos, encoros e pantanos


  Proxecto LIBERA, a través da convocatoria lanzada para os días 9 ao 17 de marzo de 2019, pretende levar a cabo unha nova  accion de ciencia cidadá “1 m2 polos ríos, encoros e pantanos”
  O Proxecto LIBERA pretende contribuír a acabar co grave problema que supón o abandono de lixos e residuos nos espazos naturais.
  Como sempre nos seus m2 por contornas poderanse unir á iniciativa organizacións, entidades, empresas, Ong, asociacións... que queiran organizar unha batida dentro das datas indicadas e sempre que en beiras de ríos encoros e/ou pantanos. O obxectivo principal é achegar datos a unha base común, para coñecer cal é o estado da nosa natureza mediante unha sinxela  APP (e- Litter). 
   
  Desde o Proxecto LIBERA facilitarásevos unha formación para aprender a caracterizar os residuos, ofreceranvos un pack con material para a recollida e facilitaranse os seguros de voluntarios.
  O  proxecto Libera foi creado pola ONG ambiental SEO/BirdLife, en alianza con  Ecoembes, a organización ambiental sen ánimo de lucro que promove a economía circular a través da reciclaxe dos envases.

  luns, 14 de xaneiro de 2019

  Parlamento Xove 2019

  A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ten aberto ata o vindeiro 21 de xaneiro o prazo para participar na décima edición do Parlamento Xove, programa de debate que pretende potenciar o diálogo como ferramenta para argumentar as ideas propias entre a mocidade.
  Está dirixido ao alumnado galego de 3º e 4º de ESO e de 1º e 2º de Bacharelato e en total poderán participar 48 equipos, 24 por cada categoría.
  A iniciativa consiste nunha competición na que os diversos equipos inscritos, formados por catro alumnos e un profesor que será o coordinador, investigarán, escribirán e debaterán sobre un tema formulado pola organización. O programa realizarase en dúas fases: unha primeira clasificatoria, da que xurdirán oito equipos gañadores, e unha segunda na que estes equipos se enfrontarán nunha fase final. A dificultade da actividade está en que só cinco minutos antes de cada encontro dialéctico procederase ao sorteo da postura a adoptar por cada equipo, ‘a favor’ ou ‘en contra’, en relación á cuestión formulada.
  Inscrición
  Os equipos interesados en participar no Parlamento Xove 2019 deberán enviar telematicamente o formulario de participación dispoñible na páxina web oficial da competición. Unha vez adxudicado ao centro unha ou dúas das 24 prazas (por categoría), este deberá enviar por correo certificado o formulario de inscrición (inclúe a composición do equipo) antes do 31 de xaneiro de 2019 á Xuventude debidamente cuberto e co selo do centro de ensino.
  Tema
  Deberiamos unificar as políticas de acollida de persoas refuxiadas en todos os estados membros da Unión Europea?
  Fases da competición
  A competición terá dúas fases:
  Fase clasificatoria:  os equipos debaterán entre si o/s día/s sinalado/s pola organización, coa temporalización e distribución de emparellamentos resultante do sorteo que se realizará publicamente o día anterior ao inicio dos debates, unha vez que se coñeza o número exacto de participantes.
  Os dous equipos que se enfrontarán en cada encontro defenderán posturas opostas:
  un equipo asumirá a postura A FAVOR e o outro a postura EN CONTRA, que se decidirá por sorteo minutos antes do comezo do debate.
  A duración desta fase clasificatoria dependerá do número de equipos participantes, tendo sempre un tempo adicado á competición e outro pensado para o lecer.
  Fase final:  os 8 equipos mellor posicionados na fase clasificatoria debaterán sobre o tema proposto para esta final de eliminatoria directa. Faranse varios encontros (catro debates en cuartos de final, dous en semifinais e a final). As características dos debates serán as mesmas que na fase clasificatoria.
  Premios
  1) Os equipos gañadores do Parlamento Xove: unha viaxe para os/as cinco integrantes do equipo valorada en 5.000 €.
  2) O equipo finalista: un agasallo a cada un dos/das cinco integrantes do equipo.
  3) Os catro mozos e mozas integrantes de cada equipo gañador e finalista en cada unha das categorías participarán nunha fin de semana de ocio educativo organizada por Xuventude.
  4) O equipo cuxo artigo de investigación fose o mellor valorado: un agasallo a cada un dos/das cinco integrantes do equipo.
  5) Os/as integrantes do xurado poden facer mencións especiais daqueles/as oradores/as que lles parezan máis brillantes nas súas execucións considerando os criterios de avaliación establecidos. O alumnado distinguido con esta mención recibirá un diploma acreditativo emitido por Xuventude.
  Prazo para inscribirse: 21 de xaneiro de 2019
  Máis información:
  http://www.parlamentoxove.com/images/2019/bases_2019.pdf