venres, 18 de xaneiro de 2019

Bolsas de Posgrao no Estranxeiro da Fundación Barrié


A Fundación Barrié convoca 10 Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro.
Requisitos: 
Ter a nacionalidade española.
Ter vinculación con Galicia. Para ese efecto, considerarase unicamente nos seguintes supostos: 
a) Candidatos/as nados/as en Galicia 
b) Persoas candidatas cun proxenitor nado en Galicia 
c) Persoas candidatas empadroadas en calquera dos concellos de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.
Estar en posesión dun título superior expedido por unha universidade española ou estranxeira (homologado polo Ministerio de Educación). Tamén poderán solicitar a bolsa os/as candidatos que estean cursando o seu último ano durante o curso académico 2018-2019.
Os/as solicitantes deberán inscribirse en estudos conducentes á obtención dun título de Máster, que se desenvolvan de maneira presencial, continua, a tempo completo e no estranxeiro.
Dotación:
A dotación económica da bolsa será dun máximo de 50.000 € anuais, que se aplicarán total ou parcialmente, por esta orde, aos seguintes conceptos:
1. Matrícula do programa no centro de destino
2. Dotación inicial única de 1000 € para gastos de viaxe e instalación
3. Asignación mensual de 1.600 € en concepto de aloxamento, manutención
prazo para solicitar as becas estará aberto ata as 14:00 h do 4 de febreiro de 2019

Ningún comentario:

Publicar un comentario