xoves, 12 de xaneiro de 2017

Superkids Online: contra o acoso en internet
"European Superkids Online" é un proxecto integrado no Programa Daphne III, financiado pola Comisión Europea, que ten como principal obxectivo o fortalecemento dos menores contra a violencia online, a través de módulos e-learning. Os países e organizacións que conxuntamente colaboraron neste proxecto son Italia (Save the Children Italy), Polonia (Nobody´s Children Foundation), Dinamarca (Save the Children Denmark) e España (PROTÉGELES).
Actualmente, existe unha gran preocupación a nivel internacional polo incremento da violencia online entre os menores. A ampla difusión das novas tecnoloxías permitiu a aparición e expansión de fenómenos como o ciberbullying, ou acoso escolar a través das novas tecnoloxías, no que se mesturan outras situacións como as usurpacións de identidade, as ameazas, calumnias, inxurias e outras.
Ademais deste problema, sucédense outro tipo de situacións conflitivas na Rede que tamén requiren especial atención e tratamento. Problemas como o grooming (acoso sexual a través das novas tecnoloxías), o sexting (envío de imaxes con contido sexual ou exhibicionista) e, en xeral, todo aquilo relacionado cos perigos derivados da falta de privacidade na internet, poñen de manifesto a necesidade de intervir para evitalos, ou afrontalos con éxito unha vez que se produciu.
Dentro deste Proxecto, cada país personalizou os temas para tratar en función das necesidades detectadas entre os menores. En España, PROTÉXELLES levou a cabo unha serie de enquisas e entrevistas cos menores que puxeron de manifesto a necesidade de traballar con eles, ademais do Ciberbullying, a importancia de coidar a súa privacidade cando están na Rede.
Os módulos e-learning están especificamente deseñados e adaptados para os menores de 10 a 13 anos. Os pais, profesores e educadores poden facer uso destes módulos para traballar co devandito colectivo.
A contorna escolar é un lugar idóneo para enriquecer a experiencia dos estudantes no mundo dixital, así como para formarlles no uso seguro e responsable das TIC. En moitas ocasións, profesores e educadores manifestou a necesidade de materiais e recursos específicos para poder traballar sobre estes temas na aula. Esta guía pretende ser un recurso no que atopar a información e material necesario para formar aos menores, e reflexionar con eles sobre nestas cuestións na súa contorna escolar e/ou familiar.
Este material, por tanto, ponse tamén a disposición dos pais e nais implicados activamente na formación dixital dos seus fillos. Nesta guía acharán información e recursos necesarios para poder traballar desde casa este tipo de fenómenos.
Con esta idea xorde o proxecto "European Superkids Online" dentro da Unión Europea, co obxectivo de poñer a disposición dos colectivos implicados un recurso, con información teórica e actividades prácticas (vídeos, estudo de casos, test...) para formar e previr condutas de risco na abordaxe do ciberbullying, e no desenvolvemento da protección da privacidade online.
Máis información en http://yocontrolo.es/

Recursos online: http://yocontrolo.es/recursos_web.php

Ningún comentario:

Publicar un comentario